Sund & Bælt varetager selv arbejdsmiljøkoordineringen

Sund & Bælt tager det alvorligt, at lovgivningen siger, at bygherren har ansvaret for arbejdsmiljøet. Sikkerhedsleder Thomas Berget fortæller her om arbejdsmiljøkoordineringen.

I Sund & Bælt har man valgt selv at forestå ar- bejdsmiljøkoordineringen – både i projekterings- og udførelsesfasen. ”På den måde har vi bedst hånd i hanke med, at bygherrens pligter bliver overholdt,” forklarer Thomas Berget. Det er driftslederen eller Thomas Berget, der varetager arbejdsmiljøkoordineringen og udarbejder plan for sikkerhed og sundhed. Derfor har halvdelen af driftslederne gennemgået den lovpligtige ar- bejdsmiljøkoordinatoruddannelse. De resterende driftsledere kan udføre opgaven i kraft af deres store erfaring med hver deres område, på små og mellemstore projekter.

Inddragelse af entreprenøren
I udførelsesfasen er det entreprenøren, som ud- fører sikkerhedsrundering, men arbejdsmiljøkoordinatoren er med. Det er arbejdsmiljøkoordinatoren, der forestår sikkerhedsmøder. Der føres desuden tilsyn løbende, så det er ikke kun hver 14. dag, at der er fokus på arbejdsmiljø. ”Sund & Bælts arbejdsmiljørepræsentanter og jeg laver desuden 3-4 runderinger om året i alle områder af virksomheden,” siger Thomas Berget.

Sund & Bælt forventer, at entreprenøren bidrager til et godt arbejdsmiljøarbejde, og at medarbejdere og ledelsen fortæller, hvis der er noget, som ikke fungerer. ”Vi involverer i høj grad entreprenøren i arbejdsmiljøarbejdet og i at finde løsninger. Det synes vi giver de bedste resultater, for det jo entreprenørerne, der udfører opgaverne og kender de praktiske forhold og detaljer,” forklarer Thomas Berget. Sund & Bælts aftaler med entreprenørerne er normalt for 3-5 år ad gangen, og det skaber basis for at opnå et godt samarbejde. Entreprenøren giver løbende input til plan for sikkerhed og sundhed.

Risikovurdering
Sikkerhedslederen og arbejdsmiljøkoordinatoren forestår risikovurderinger af arbejdsmiljørisici i fællesområderne, mens entreprenøren via sin arbejdspladsvurdering skal kortlægge og håndtere arbejdsmiljøforhold i egne arbejdsområder. ”Over for entreprenøren præsenterer vi bl.a. arbejdspladsvurderingen som et værktøj til at kvalitetssikre arbejdsmiljøet, for alle arbejder med kvalitetssikring ,” siger Thomas Berget.

 

Planlægning
Det handler om at planlægge arbejdsprocesserne nøje og få styr på, hvilke risici der er forbundet med arbejdet. Thomas Berget mener, at det er meget billigere at bruge lidt ekstra ressourcer på planlægningen, så der kommer overblik over processen, og hvem der har opgaverne, og dermed kommer flowet i produktionen. Ved et stort vejarbejde med udlægning af asfalt på Øresundsforbindelsens landanlæg, blev der hver nat holdt opstartsmøde, inden arbejdet blev igangsat. Der var i alt 30 beskæftigede i fire områder, hver nat i en måned. ”De daglige opstartsmøder medførte, at processen kørte snorlige og uden sikkerhedsmæssige stop, og man blev derfor færdige til tiden,” pointerer Thomas Berget.

Jernbanearbejder kræver en omfattende planlægning, da arbejdet skal foregå inden for relativt korte sporspærringer, og der er udfordringer med logistikken. Sund & Bælt står for planlægningen af behovet for sporspærringer, og hvem der skal arbejde hvor og hvornår. Arbejdsmiljøkoordinatoren og Thomas Berget har en tæt kommunikation for at sikre, at de emner, der drøftes på sikker- hedsmøderne, også kommer med i planlægningen, og at plan for sikkerhed og sundhed bliver ajourført, inden arbejdet igangsættes.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018