Slots- og Ejendomsstyrelsens krav til arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen

Slots- og Ejendomsstyrelsen er en statslig ejendomsvirksomhed under Finansministeriet, der driver, bygger og renoverer statslige ejendomme, fx retsbygninger. Som bygherre skal Slots- og Ejendomsstyrelsen følge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Knud Østergaard Madsen er projektleder i Slotsog Ejendomsstyrelsen: ”Vi har generelt besluttet, at arbejdsmiljøkoordinatoren i projekteringsfasen og i udførelsesfasen som udgangspunkt skal udpeges fra de rådgivere, som er valgt på den enkelte sag”.

Beslutningen betyder dog, at Slots- og Ejendomsstyrelsen i den kommende tid skal gennem en række overvejelser om, hvorvidt styrelsen også vil udpege en rådgiver som arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen, selvom projektet er en totalentreprise, eller denne funktion indgår som en del af rådgiverteamet i totalentreprisen.

Knud Østergaard Madsen ser det som en fordel, hvis det er den samme person, der både er arbejdsmiljøkoordinator i projekterings- og udførelsesfasen, da det ikke er nødvendigt med overdragelsesforretning mellem de to, og der vil være en gennemgående person, som har et indgående kendskab til projektet fra start til slut.

Kompetencekrav:
Slots- og Ejendomsstyrelsen stiller krav om, at arbejdsmiljøkoordinatorer skal have gennemført den lovpligtige koordinatoruddannelse. Dette krav stilles også på sager, hvor det ikke forventes, at der vil være 10 personer beskæftiget på byggepladsen samtidigt. Slots- og Ejendomsstyrelsen mener nemlig, at uddannelsen er den grundlæggende forudsætning for, at koordinatoren er kompetent til at udfylde sin rolle, selvom også erfaring spiller en betydelig rolle for kompetenceniveauet. Slots- og Ejendomsstyrelsen vælger altså som bygherre at stille krav, der går ud over arbejdsmiljølovgivningen.

Knud Østergaard Madsen fremhæver: ”Der er stor forskel på arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse. Førstnævnte kræver kendskab til projekteringsforløbet og projektering, mens det andet kræver praktisk kendskab til byggeri og kompetence til at begå sig blandt og kommunikere med håndværkerne, fx konflikthåndtering. Derfor accepterer vi, at arbejdet fordeles internt hos rådgiveren, men der er én, som skal have kasketten på.”

Bygherrens muligheder for at skabe et godt byggeprojekt:
Slots- og Ejendomsstyrelsen mener, at de som bygherre skal sikre de ydre betingelser omkring byggeriet. Det handler blandt andet om, at tidsplanen for projektering og udførelse er realistisk, samt at den økonomiske ramme er forsvarlig.

Først skal rådgiverne have tid og økonomi i projekteringsfasen til at levere et gennemarbejdet projektmateriale, hvor der er gennemført en ordentlig arbejdsmiljømæssig risikovurdering af de arbejdsopgaver, som entreprenøren skal udføre. Det er grundlaget for et godt arbejdsmiljø på byggepladsen. ”Desuden skal bygherren sikre, at der indenfor rimelige rammer er tid og økonomi til at opføre byggeriet, samt etablere en velordnet byggeplads og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. På den måde hjælper vi også arbejdsmiljøkoordinatoren i hans/hendes arbejde. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal desuden have beføjelser til at sanktionere, hvis entreprenøren ikke lever op til arbejdsmiljølovgivningen eller bygherrens krav”, afslutter Knud Østergaard Madsen.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018