Slots- og Ejendomsstyrelsen fremmer den gode byggeproces

Slots- og Ejendomsstyrelsen er en statslig ejendomsvirksomhed under Finansministeriet, der driver, bygger og renoverer statslige ejendomme, fx retsbygninger. Som bygherre skal Slots- og Ejendomsstyrelsen følge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter.

Slots- og Ejendomsstyrelsen er i gang med at gennemføre en række projekter, der skal danne erfaringsgrundlaget for den bedst mulige fremtidige varetagelse af arbejdsmiljøet i styrelsens projekter koordineret indenfor de økonomiske, styringsmæssige og tidsmæssige rammer.

Projektmodel:
Slots- og Ejendomsstyrelsen har lavet en projektmodel, hvor blandt andet bygherrekravene til arbejdsmiljø under udførelse og drift er beskrevet, og hvordan man sikrer, at rådgivere og entreprenører opfylder disse. Sammen med projektmodellen er udviklet en række projektværktøjer, som skal anvendes i forbindelse med projekterne, herunder Plan for Sikkerhed og Sundhed. En stor del af disse dokumenter er til rådgivernes rådighed via projektweb.

Knud Østergaard Madsen er projektleder i Slotsog Ejendomsstyrelsen: ”Vi har etableret projektmodellen for at sikre en ensartet gennemførelse af projekter og sikre, at vi lever op til vores pligter som bygherre. Vi har en målsætning om, at vi gennem vores projektstyring skaber et godt arbejdsmiljø i udførelsesfasen og for de ansatte i det færdige byggeri”.

Bygherrens indflydelse på sikkerhedsniveauet:
På nogle punkter vælger Slots- og Ejendomsstyrelsen at stille større krav end arbejdsmiljølovgivningen. For eksempel skal alle arbejdsmiljøkoordinatorer have den lovpligtige koordinatoruddannelse uanset projekternes størrelse. Dette krav stilles altså også på sager, hvor det ikke forventes, at der vil være 10 personer beskæftiget på byggepladsen samtidigt.

Slots- og Ejendomsstyrelsen mener nemlig, at uddannelsen er den grundlæggende forudsætning for, at arbejdsmiljøkoordinatoren er kompetent til at udfylde sin rolle. Desuden skal der udarbejdes PSS for alle byggesager uanset antallet af beskæftigede på pladsen, for mindre projekter dog i en simplificeret udgave. Slots- og Ejendomsstyrelsen mener, at de som bygherre skal sikre de ydre betingelser omkring byggeriet. Bygherren skal sørge for, at der er en tidsplan, som er realistisk, så arbejdet i udførelsesfasen kan udføres på en forsvarlig måde med fokus på arbejdsmiljø og kvalitet. Dette kræver blandt andet, at der skal være tid og økonomi til, at rådgiverne kan levere et gennemarbejdet projektmateriale, hvor der er gennemført en ordentlig risikovurdering af de arbejdsopgaver, som entreprenøren skal udføre. Samtidigt skal bygherren sikre, at der er økonomi i projektet til at etablere en velordnet byggeplads og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

”De basale forhold på byggepladsen skal være i orden, herunder velfærdsforanstaltninger og affaldshåndtering. Dette vælger vi som bygherre i mange projekter at lægge hos én entreprenør, så det ikke falder mellem to stole”, siger Knud Østergaard Madsen.

Sikkerhed i udførelsesfasen:
I udbudsmaterialet fremgår det, at entreprenøren skal lave en arbejdsprocesvurdering af udvalgte særligt risikofyldte bygningsdele, hvor der tages stilling til, hvordan arbejdsprocessen skal gennemføres, og hvordan eventuelle risici imødegås. Entreprenøren må ikke gå i gang med arbejdet, før denne arbejdsprocesvurdering er gennemført og godkendt af byggeledelsen.

”Vi bruger udbudsmaterialet til at stille krav til, hvordan entreprenøren skal håndtere sikkerhedsarbejdet under udførelsen. Herved sikrer vi, at entreprenøren er klar over, hvad vi forventer. Samtidigt kan entreprenøren prissætte denne opgave sammen med resten af ydelsen. Det er ikke noget, som vi skal forhandle efterfølgende”, siger Knud Østergaard Madsen.

Arbejdsmiljøkoordinering:
Slots- og Ejendomsstyrelsen har ligeledes fokus på arbejdsmiljøkoordinatorens rolle. ”Bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren under projektering og udførelse bliver udpeget rettidigt og får de nødvendige beføjelser”, afslutter Knud Østergaard Madsen.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018