Sådan har Vejdirektoratet udarbejdet materiale til varetagelse af bygherrens pligter i projekteringsfasen

Vejdirektoratet har taget stilling til, hvordan de vil varetage deres pligter efter bygherrebekendtgørelsen, særligt under projektering. Her beskrives den proces, som Vejdirektoratet har været igennem.

Igangsætning ved fagchefer: Fagchefer besluttede, at det var nødvendigt med en stillingtagen til, hvordan Vejdirektoratet skal varetage bygherrens pligter i projekteringsfasen.

Etablering af arbejdsgruppe: bestående af to interne ansatte og en ekstern konsulent.

Kompetencer i gruppen:

  • De interne havde kendskab til Vejdirektoratet, projektmodellen og de særlige regler, som gælder på Vejdirektoratets projekter. De havde desuden viden om, hvordan man navigerer i et politisk miljø.
  • Den eksterne konsulent havde kendskab til anlægsarbejder i praksis og projektering af sådanne, kendskab til arbejdsmiljøreglerne, og erfaring fra lignende processer hos andre flergangsbygherrer.

Grundlag for arbejdet: Arbejdsgruppen samlede lovgrundlaget og alt relevant materiale, som beskriver varetagelse af bygherrens pligter, fx BARmateriale. Desuden alt relevant materiale som Vejdirektoratet havde i forvejen. Dette dannede grundlag for gruppens arbejde, herunder hvad der skulle diskuteres, og hvilke paradigmer der skulle opbygges.

Arbejdsgruppemøder: blev afholdt løbende, hvor gruppen definerede opgaverne, samt aftalte hvem det gjorde hvad, hvad skulle laves, diskuterede udkast til tekst og prioriterede indsatsen.

Dialogmøde med Arbejdstilsynet: Vejdirektoratet inviterede Arbejdstilsynet til et møde på fagchefniveau for at fremlægge, hvordan de ville håndtere bygherrens pligter, og Vejdirektoratet fik Arbejdstilsynets umiddelbare kommentarer til det – ikke en egentlig godkendelse.

Udarbejdelse af materiale: Arbejdsgruppens output var en instruktion for, hvordan Vejdirektoratet vil håndtere arbejdsmiljø i projekteringsfaserne, samt en række paradigmer og vejledninger.

Møde med Tilsynets netværk for arbejdsmiljø: Arbejdsgruppen afholdt et møde med dette netværk for at få deres sparring og bekræftelse på outputtet. Godkendelse ved fagchefer: Ledelsen godkendte output.

Upload på Vejdirektoratets hjemmeside: af instruktion, paradigmer og vejledninger, så de er tilgængelige for alle. Fagansvarlig er angivet som kontaktperson.

Løbende informationsmøder i organisationen: Konsulenten afholdt møder for henholdsvis projektledere (øverst ansvarlige på projekter) og samlet for fagprojektledere, fagansvarlige, projektmedarbejdere. Disse var også en del af implementeringen i organisationen.

Dagorden på 1. møde:

  • Hvad er bygherrens pligter?
  • Hvorfor er det relevant/nødvendigt?
  • Hvem omhandler det?

Dagsorden for de næste møder:

  • Hvordan kan vi håndtere vores pligter som bygherre?
  • Eksempler på arbejdsmiljøproblemer i udførelsesfasen og forklaring på hvordan de kunne være håndteret allerede i projekteringsfasen.

Fagchef for projektafdelingen støttede op om disse informationsmøder.

Implementering i organisationen: omfattede ydermere, at udbudsparadigmerne blev revideret med fokus på at gøre varetagelsen af bygherrens pligter mere synlig i disse. Fagprojektlederne blev på et orienteringsmøde klædt på til at anvende de nye udbudsparadigmer og har mulighed for sparring med den fagansvarlig for arbejdsmiljø i forbindelse med de enkelte projekter.

Løbende opfølgning: Den fagansvarlige for arbejdsmiljø sørger for løbende at opdatere instruktion, paradigmer og vejledninger i forhold til lovgivning og erfaringer fra projekterne.

Tanker om processen
Fagansvarlig for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet siger følgende om processen: ”Det er væsentligt at have ledelsesopbakning i organisationen både til igangsætning af forløbet og godkendelse af beslutningerne. Desuden fandt vi det vigtigt at tænke arbejdsmiljø ind i den proprojektmodel, som Vejdirektoratet bruger på projekterne. For eksempel at koble koordineringsaktiviteterne til de projekteringsfaser, som Vejdirektoratet anvender. Vi udarbejdede desuden paradigmerne efter Vejdirektoratets skabelon herfor. Vi brugte tid på sparring med relevante personer i organisationen, bl.a. Tilsynets Netværk for arbejdsmiljø, samt løbende informationsmøder med ledere og medarbejdere. Det er vigtigt at gøde jorden for nye tiltag og forklare over flere gange, hvorfor det er nødvendigt og relevant. Især var det vigtigt, at skabe forståelse for reglerne og vores beslutning om varetagelse blandt projektlederne. De har nemlig det overordnede ansvar for økonomi og bemanding på de enkelte projekter, herunder også ressourceforbrug til arbejdsmiljøkoordinering under projektering.”

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Læs mere om hvordan Vejdirektoratet har valgt at varetage bygherrens pligter under projektering og om den fagansvarliges arbejdsopgaver og kompetencer.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 1. oktober 2017