Projekterende

Man skal være opmærksom på, at det er den projekterende/rådgivende virksomhed (arbejdsgiver), der er ansvarlig for projekteringen / rådgivningen – ikke den enkelte medarbejder, som projekterer.

Projekterende og rådgivere har de samme pligter. Derfor benyttes primært projekterende i denne vejledning, men de tilsvarende forhold gælder for rådgivere.

Rådgiveren er fx en bygherrerådgiver, som rådgiver om forhold, der har betydning for arbejdsmiljøet, i et projekt.

Den projekterende er den, som projekterer et bygge- og anlægsprojekt, der danner direkte grundlag for gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Hvis en bygherreorganisation eller entreprenør projekterer hele eller dele af et projekt, så er de tilsvarende at betragte som projekterende i projektet og skal leve op til pligterne for projekterende og rådgivere. Det gælder også, når man – fx som entreprenør/håndværksmester – projekterer til egen virksomhed.

Arbejdsmiljølovgivningen tager principielt ikke hensyn til hvilken udbudsform, der anvendes. Dog vil udbudsformen have betydning for, hvor projekteringen – og særligt detailprojekteringen – er placeret.

Arbejdsfordelingen mellem projekterende og udførende er i høj grad defineret i branchens aftaleforhold, herunder arbejdsbetingelser og ydelsesbeskrivelser. Det er derfor vigtigt, at den enkelte aktør har klarhed over, hvilke(n) rolle(r) de har i bygge- og anlægsprojektet, og dermed hvilke opgaver de skal varetage. Dette skal kobles med de krav, som er i arbejdsmiljølovgivningen til roller og ansvar.

Læs mere:

Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) uanset entrepriseform

Uanset entrepriseform skal afklaring om behov for fælles sikkerhedsforanstaltninger, hvilken rækkefølge arbejderne skal foregå i og varigheden af arbejder og arbejdsfaser ske i samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P), der skal udarbejde plan for sikkerhed og sundhed.

Fælles sikkerhedsforanstaltninger forekommer i fællesområderne, hvor flere arbejdsgivere arbejder og færdes, uanset entrepriseform. Fx er det et fællesområde, som bygherren har koordineringsansvar for, hvis en storentreprenør hyrer en underentreprenør til at arbejde inden for storentreprenørens område, da de hver især er arbejdsgivere.

Opmærksomhed ved funktionsudbud og leverandørprojektering

Der er en tendens til øget brug af funktionsudbud og leverandørprojektering, således at det i høj grad er entreprenørerne/leverandørerne, som detailprojekterer. De er således også underlagt de projekterendes pligter.

Allerede ved formulering af udfaldskrav og/eller funktionskrav skal de projekterende (ofte ingeniør- og arkitektvirksomheder) overveje, hvordan arbejdet kan foregå på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde, og hvilke angivelser der er nødvendige for detailprojekteringen.

Inden for nogle entrepriseformer anvendes funktionsudbud af dele af projektet, fx ventilationsanlæg og betonelementer. Den projekterende bør som en del af identifikationen af grænseflader klarlægge, hvilke dele af projektet der udbydes i funktionsudbud.

Læs mere:

Eksempel

Da et alment boligselskab skulle have renoveret nogle boliger, valgte de projekterende at afsætte en dag om ugen til projekteringsmøder og afklaring. Først blev der på et fælles møde lagt en plan for, hvem der skulle nå at tale med hinanden i løbet af dagen. Mange forhold blev afklaret mundtligt i stedet for gennem lange mailkorrespondancer. De projekterende skulle vænne sig til arbejdsformen, men projekteringen blev mere fokuseret på denne måde.

Anbefalinger vedr. projekterende og rådgivere

For at kunne leve op til sit ansvar som projekterende kan det anbefales at iværksætte følgende initiativer:

  1. De projekterende skal ved begyndelsen af hvert projekt identificere, hvilke(n) rolle(r) de har i projektet og udfylde det ansvar, der følger med
  2. Som rådgiver kan man være behjælpelig med, at alle kender deres rolle(r) i projektet
  3. Man kan holde sig ajour med ny lovgivning og praksis ved at tilmelde sig Arbejdstilsynets og BFA Bygge & Anlægs nyhedsbrev. Se også www.byggeproces.dk for møder og workshops om emnet.
  4. Projekterende og rådgivere kan gennemføre den lovpligtige uddannelse for arbejdsmiljøkoordinatorer, hvor man får kendskab til pligter og ansvar, eller på anden måde tilegne sig denne viden.
  5. De projekterende kan med fordel gøre brug af en arbejdsmiljørådgiver, der kan understøtte, at de projekterendes pligter bliver overholdt. Arbejdsmiljøkoordinatoren varetager ikke den projekterendes pligter. Samme person kan dog udpeges som fagleder for arbejdsmiljø / ansvarlig for den projekterendes arbejdsmiljøydelser, men det skal aftales særskilt og tydeliggøres, at der er tale om forskellige roller.
  6. Der er gode erfaringer med at føre et læringsdokument igennem hele byggeprocessen, hvor projektorganisationen løbende beskriver arbejdsmiljømæssige udfordringer og gode løsninger. Ved afslutning af projektet kan dette læringsdokument gennemgås i projektet og i egen virksomhed for læring og videndeling, fx på interne møder i virksomheden. Den nye viden kan være gavnlig på kommende projekter.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022