Projekterende – Tilrettelæggelse af rækkefølge og varighed af arbejder/arbejdsfaser

Den projekterende skal i projektet angive, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Dette kan med fordel gøres i en såkaldt procesplan med beskrivelse af afhængigheder mellem arbejdsprocesser.

Det er bygherrens pligt på den baggrund at udarbejde en detaljeret tidsplan som bilag til den plan for sikkerhed og sundhed, som arbejdsmiljøkoordinator (P) skal udarbejde under projektering. Man kan dog henvise til tidsplan i udbudsmaterialet, så der ikke foretages opdateringer i to forskellige dokumenter.

Den projekterendes overvejelser skal være så detaljerede, at der på tilfredsstillende måde kan tages højde for de arbejdsmiljørisici, der kan opstå i relation til rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder eller arbejdsfaser.

Det gælder også i forhold til særlige risici og andre særlige forhold, der er forbundet med det konkrete projekts gennemførelse (Se nærmere om særlige risici).

Alle arbejder og arbejdsfaser, der indgår i byggeprocessen, skal inddrages. Det kan fx ske ved udarbejdelse af detaljerede fagbeskrivelser.

I projekteringslederens inddragelse af hele projekteringsorganisationen, skal der skabes overblik over de enkelte dele af projektet, deres indbyrdes sammenhæng og konsekvenserne for det samlede projekt.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal løbende inddrages i projektorganisationens overvejelser omkring rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder eller arbejdsfaser med henblik på deres arbejdsmiljømæssige optimering af projektet og udarbejdelsen af en realistisk tidsplan, herunder med angivelse af de perioder, hvor der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare. Det gælder også planlægning og indretning af byggepladsen.

Læs mere:

Eksempler om rækkefølge og varighed

Eksempel

Projekteringsleder og arbejdsmiljørådgiver gik tidligt i projekteringen ind i en dialog om tidsplanen. De lavede en struktur for udførelsesfasen, som blev detaljeret undervejs i projekteringen. De identificerede kritiske arbejdsprocesser, herunder særlige risici og andre særlige forhold, for at risikovurdere og forebygge disse.

Eksempel

På en byggesag valgte de projekterende at angive, at man tidligt i udførelsen skulle etablere den blivende trappe og elevator, så disse efter passende beskyttelse af overflader kunne anvendes til adgang og transport af materialer. Det forbedrede både arbejdsmiljø og produktivitet på byggepladsen. 

Anbefalinger om rækkefølge og varighed

I fastlæggelsen af tidsplan, herunder rækkefølge og varighed af arbejder kan projekterende overveje disse initiativer:

  1. De projekterende bør tidligt starte på at overveje rækkefølge og varighed, samt identificere særlige særlige risici og andre særlige forhold, gerne på tværs af projekteringsorganisationen. Det bør ske i en dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) og det skal koordineres med bygherrens overordnede tidsplan
  2. Den projekterende for hvert fag kan komme med input til rækkefølge og varighed af de arbejder eller arbejdsfaser, som hører under vedkommendes delprojekt. Projekteringsleder kan koordinere disse i forhold til udarbejdelse af udbudstidsplanen. Hvis der ikke er en projekteringsleder, må det aftales, hvordan overblikket etableres.
  3. Det kan være nødvendigt at inddrage personer, som har viden om arbejdsprocesser og bygbarhed i forbindelse med overvejelser om rækkefølge og varighed
  4. Et grundigt arbejde med tidsplanen kan skabe bedre sammenhæng i arbejdsprocesserne, samt forbedre produktivitet og logistik på byggepladsen
  5. Cyklogram- eller lokationsbaseret planlægning kan være værktøjer til at udarbejde en grundig tidsplan
  6. En tidsplanredegørelse, hvor de projekterende, evt. sammen med bygherre, redegør for tidsplanens forudsætninger – se www.vaerdibyg.dk
  7. Projekteringslederen kan aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan og hvornår denne medvirker i forbindelse med udarbejdelse af tidsplan og granskning af denne. Det er godt at inddrage arbejdsmiljøkoordinator (P)’s erfaringer i udarbejdelsen af en realistisk tidsplan.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 31. juli 2018