Projekterende – Substitution af stoffer og materialer

Den projekterende skal sørge for, at der ikke i projektet foreskrives eller forudsættes anvendt et farligt stof eller materiale, hvis det kan fjernes eller erstattes af et ufarligt eller mindre farligt eller generende stof eller materiale.

Den projekterende skal lave en substitutionsovervejelse for de farlige stoffer og materialer, som påtænkes eller forudsættes anvendt.

Et stof eller materiale anses som farligt, hvis:

  • det er mærket med farepiktogram(mer) efter EU’s CLP-forordning,
  • det er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets grænseværdibekendtgørelse,
  • materialer der indeholder 1 % og derover af et stof med en fastsat grænseværdi
  • stoffer og materialer, der er omfattet af arbejdstilsynets kræftbekendtgørelse,
  • andre stoffer og materialer, der er omfattet af REACH-forordningens krav om sikkerhedsdatablade i artikel 31,
  • stoffer og materialer, der på andre måder kan udgøre en risiko under anvendelse og forekomst på arbejdspladsen.

Selv om der kun angives funktioner for stoffer og materialer og ikke specifikke produktnavne i udbudsmaterialet, skal den projekterende alligevel have gjort sig en substitutionsovervejelse for funktionen af produktet.

MAL-koder og forbudsskemaer

For stoffer og materialer omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter gælder der samme krav til substitution.

Den projekterende må ikke foreskrive eller i sine angivelser forudsætte, at der anvendes stoffer og materialer, der overskrider forbudsskemaerne i ovennævnte bekendtgørelse.

Læs mere:

Andre forbud

Den projekterende må heller ikke foreskrive eller forudsætte anvendt stoffer og materialer, der er forbudte at anvende efter arbejdsmiljølovgivningen, miljølovgivningen eller anden lovgivning. Det gælder fx asbest, PCB og i mange tilfælde fx bly mv.

Eksempel om substitution af stoffer og materialer

I et projekt skulle der anvendes en række stoffer og materialer, herunder epoxy til gulve. De projekterende skabte et overblik over de stoffer og materialer, som man forestillede sig nødvendige. Sammen med en arbejdsmiljørådgiver med speciale i kemi gennemgik man egenskaber og arbejdsmiljørisici, herunder klassificering og undersøgte mulighederne for substitution.

I dialog med bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) fandt de projekterende en anden løsning end epoxygulve, som havde de for bygherren nødvendige egenskaber i driften.

Anbefalinger om substitution af stoffer og materialer

Initiativer i forbindelse med substitution:

  1. Risikovurdering med fokus på mængde, omfang og påvirkning på sundhed og miljø, samt gældende lovkrav
  2. Der kan være behov for at indhente ekspertviden om kemi
  3. Der skal også foregå en substitutionsovervejelse af nanoprodukter - se BFA Bygge & Anlæg: Faktablad om nanomaterialer

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 4. februar 2020