Projekterende – Funktionsudbud

Ved funktionsudbud foregår der ofte kun en indledende projektering. Her skal den projekterende (ingeniør- og arkitektvirksomhed) i forbindelse med funktionskrav / udfaldskrav vurdere, om det er muligt at gennemføre en detailprojektering (ofte entreprenør eller leverandør), så arbejdet efterfølgende kan planlægges og tilrettelægges arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Det gælder både de enkelte dele af projektet og den indbyrdes sammenhæng mellem disse.

Den projekterende skal ud fra overvejelser om gængse arbejdsmetoder og muligheden for anvendelse af tekniske hjælpemidler sikre sig, at arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt under udførelse og efterfølgende ved reparation og vedligeholdelse.

Den projekterende skal ikke nødvendigvis angive en bestemt fremgangsmåde for løsning af opgaven, men angive oplysninger om arbejdet, forhold og omgivelser, så det under detailprojekteringen er muligt at projektere og planlægge arbejdet arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt. Det vil således ofte være entreprenøren eller leverandøren, som udfører detailprojekteringen.

Vær opmærksom på at detailprojektering også skal koordineres for arbejdsmiljø af bygherrens arbejdsmiljøkoordinator.

Eksempel med funktionsudbud

Ved en vinduesmontage med standardelementer vil montagemetode fremgå af den brugsanvisning, som leverandøren skal udarbejde. Den projekterende (ingeniør- og arkitektvirksomhed) skal sammen med arbejdsmiljøkoordinator (P), som skal udarbejde plan for sikkerhed og sundhed, overveje, om det er muligt at montere vinduerne på denne måde, herunder om der fx er forhold ved omgivelserne, som vanskeliggør brug af egnede tekniske hjælpemidler.

Hvis der i funktionsudbuddet stilles krav om specialfremstillede vinduer, skal den projekterende grundigt overveje mulige montagemetoder og anvendelse af egnede tekniske hjælpemidler. Når det konkrete vindue er valgt, skal der hos entreprenøren foregå en detailprojektering i forbindelse med planlægningen, hvor montagemetoden og dermed konkrete valg af tekniske hjælpemidler skal granskes yderligere. 

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018