Projekterende – Forebyggelse under projekteringen

I forbindelse med undersøgelse (fx forundersøgelser) og udarbejdelse af projektet skal den projekterende tage hensyn til de generelle forebyggelsesprincipper, som er angivet i bilag 2 til bekendtgørelsen.

Bilag 2 angiver principper for håndtering af risici, fx skal den projekterende forhindre en arbejdsmiljørisiko, hvis de kan det, frem for at overlade til entreprenørerne at finde egnede løsninger på arbejdsmiljørisici. Det gælder navnlig ved de arkitektoniske, tekniske og/eller organisatoriske valg (se nedenfor), som har betydning for planlægningen af rækkefølge og varighed af de arbejder, der skal udføres.

Eksempler på arkitektoniske, tekniske og organisatoriske valg:

 • Håndtering af tunge og uhåndterbare bygningsdele, fx præfabrikerede badekabiner, samt store vinduespartier, der fabrikeres på grundlag af projektmaterialet
 • Adgangsveje og pladsforhold  ved servicekrævende installationer og tilsyn af sårbare og/eller svært tilgængelige konstruktioner og bygningsdele
 • Særlige udformninger af bygningen
 • At ventilationsanlægget indgår i projektet som leverandørprojektering, hvorved det først projekteres efter udbud af resten af projektet
 • Omfang af sanering af fx asbest ved renovering, hvis kun en delvis sanering udføres
 • At en bro skal bygges over en motorvej
 • Placering af brønddæksler i vejen
 • Placering af opgravet jord i forbindelse med anlægsarbejde
 • Arbejde på eller langs veje eller jernbaneskinner, fx i drift
 • Entrepriseform
 • Grænseflader, fx leverandørprojektering eller bygherreleverancer

Det skal altså indgå i den projekterendes overvejelser, hvilke arbejdsmiljøproblemer der kan forekomme på byggepladsen og ved fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygningen eller anlægget.

Den projekterende skal overveje, hvordan arbejdsmiljøforhold, som knytter sig direkte til det, der projekteres, kan forebygges. Det kan fx ske gennem risikovurdering under hensyntagen til lovgivningen på området.

Niveauet af den projekterendes overvejelser afhænger af, hvordan og til hvilken detaljeringsgrad projekteringen foregår – se senere under udbudsform.

Fokus på arbejdsprocesser

Det er nødvendigt, at de projekterende forholder sig til, hvordan arbejdet / arbejdsprocesserne kan udføres, da de på denne baggrund kan kortlægge potentielle arbejdsmiljøproblemer i udførelsen.

De projekterende kan med fordel spørge sig selv, om arbejdet kan udføres med færre arbejdsmiljørisici.

I praksis kan der arbejdes med tre niveauer af forebyggelse i prioriteret rækkefølge: Forhindre, håndtere og instruere.

Læs mere:

Søg viden om regler og metoder

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk findes de regler, som gælder for bygge- og anlægsarbejdet. Desuden har BFA Bygge & Anlæg udarbejdet en række branchevejledninger for de fleste typer bygge- og anlægsarbejder med anbefalinger til arbejdsmiljøvenlige metoder til udførelse. Disse kan findes på www.bfa-ba.dk.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020