Projekterende – Forebyggelse og angivelser

Den projekterende skal gennem forundersøgelser, beskrivelser og tegninger sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og den efterfølgende vedligeholdelse og reparation.

Det betyder, at den projekterende har ansvaret for, at projektet er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at bygge, og at vedligeholdelse og reparationer af det færdige byggeri eller anlæg kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Den projekterende skal give de nødvendige angivelser hertil. Angivelser kan gives i arbejdsbeskrivelser, direkte på tegninger eller fx i 3D-modeller.

Det gælder specielt forhold i projektet, hvor der er usædvanlige risici og/eller lagt forudsætninger ind i projektet, så der ikke kan anvendes gængse arbejdsmetoder. Det kan også være risici, som ikke er umiddelbart synlige for entreprenørerne på byggepladsen.

Læs mere:

Angivelserne skal medvirke til, at entreprenørerne kan planlægge og tilrettelægge deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Særlige risici og andre særlige forhold skal altid angives – se Projekterende – Angivelse af særlige risici og andre særlige forhold.

Læs mere:

Eksempler på forebyggelse og angivelser

Eksempel:

I forbindelse med renovering på et glastag i 45 meters højde skal der demonteres nogle lister. Den projekterende skal overveje, hvordan arbejdet kan udføres og angive de arbejdsmiljørisici, som er forbundet med arbejdet, bl.a. risiko for ned- og gennemstyrtning, tab af materialer/værktøjer og vindforhold, og hvordan de kan imødegå. Disse beskrives i arbejdsbeskrivelsen.

Hvis der foregår andre arbejder på taget, skal den projekterende indlede en dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) om hvilke fælles sikkerhedsforanstaltninger, der vil være behov for, og som skal beskrives i bl.a. plan for sikkerhed og sundhed.

Eksempel:

Under projektering af etablering af fjernvarmeledninger skal den projekterende forholde sig til, hvordan arbejdet kan lade sig gøre arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Det er altså nødvendigt at overveje, hvilke arbejdsprocesser etablering af fjernvarmeledninger indeholder, fx udgravning, afstivning, ilægning, samling, svejsning og tildækning. Dermed følger bl.a. overvejelser om:

 • Hvor stor udgravningen skal være, bl.a. i forhold til rørdimensioner, for at de udførende kan færdes sikkert i denne, og har plads nok til at udføre arbejdsopgaverne under hensyntagen til bl.a. ergonomisk arbejdsmiljø.
 • Hvordan udgravningen skal afstives og sikres mod indtrængning af grundvand.
 • Hvorvidt der er eksisterende ledninger i nærheden og/eller jordforurening, samt hvordan omgivelserne er, herunder trafik, placering af jord, lagerplads mm.
 • Hvilke krav til skiltning og afgrænsning af vejarbejde, der er nødvendige.

Den projekterende skal i arbejdsbeskrivelserne og på tegninger angive de opmærksomhedspunkter, der er i relation til arbejdsmiljø, herunder særlige risici og andre særlige forhold. Det kan fx være, hvis der er behov for tunnelering, eller der er krydsende gasledninger.

Eksempel:

Ved vejarbejder skal der laves en afmærkningsplan, som skal godkendes af vejmyndigheden forud for arbejdet. I forbindelse med afmærkningsplanen skal der vælges et eller flere beskyttelsesniveauer med henblik på at sikre, at den tilsigtede sikkerhed opnås for vejarbejdere. Beskyttelsesniveauet skal vælges ud fra en række på forhånd definerede parametre og der er således faste retningslinjer for, hvad der anvendes i bestemte situationer.

Det er vigtigt, at projekterende er opmærksom på, at det valgte beskyttelsesniveau efterlader den nødvendige plads tilbage til trafikanterne, da det ellers kan være nødvendigt at lukke vejen. Beskyttelsesniveauerne og hvor meget plads, der kræves til trafikken, er beskrevet i regler om afmærkning af vejarbejde. Det bør angives i udbudsmaterialet, hvis det er nødvendigt at lukke vejen i en kortere eller længere periode.

Anbefalinger om forebyggelse og angivelser

I tilknytning til forebyggelse og angivelser kan disse initiativer inddrages i projekteringen:

 1. Ved projekteringens start bør den projekterende overveje hvilke arbejdsprocesser, der skal til for at gennemføre projektet som udgangspunkt for en kortlægning af arbejdsmiljørisici
 2. Projekteringslederen kan give retningslinjer for, hvordan arbejdsmiljørisici identificeres, håndteres og evt. angives. Der kan med fordel anvendes en logbog til dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen, samt gennemføres risikovurdering af identificerede arbejdsmiljørisici.
 3. Det kan være nødvendigt at inddrage en arbejdsmiljørådgiver, hvis den projekterende ikke har den nødvendige viden om arbejdsmiljørisici, jf. professionsansvaret - se mere i afsnit 2.1.
 4. Projekteringslederen bør aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan denne inddrages, fx om behov for fælles sikkerhedsforanstaltninger.
 5. Det er en god idé at indgå i en dialog med arbejdsmiljøkoordinator (P) om behov for angivelser, og med bygherren om behov for særlige løsninger, herunder økonomi forbundet hermed
 6. Der er gode erfaringer med at bruge 3D-modeller til at identificere arbejdsmiljørisici, placere tekniske hjælpemidler mm for at se, om der er plads, samt lave animationer af arbejdsprocesser.
 7. Det er gavnligt at inddrage entreprenøren tidligt, gerne under projekteringen hvis muligt. Man kan også konsultere en entreprenør uformelt eller som en granskning med fokus på arbejdsmiljø og bygbarhed. Dog skal man være opmærksom på udbudsreglerne.
 8. Den projekterende bør gennemføre et besøg på den lokalitet, hvor den kommende byggeplads skal være, da det giver en god forståelse af de eventuelle udfordringer med plads, trafik, brugere mm, der vil være i udførelsesfasen. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (P) kan med fordel deltage i dette besøg for en dialog om muligheder og udfordringer.
 9. Den projekterende bør overveje, hvordan oplysninger om arbejdsmiljø præsenteres, så de udførende kan tage højde for arbejdsmiljørisici mm allerede under tilbudsgivning og planlægning af arbejdet. Angivelser kan gives i arbejdsbeskrivelser, direkte på tegninger eller fx i 3D-modeller.
 10. Der kan stilles krav om, at de udførende i tilbuddet leverer en procesbeskrivelse og/eller risikovurdering af, hvordan de vil håndtere udvalgte arbejdsmiljørisici i projektet. Det kan være en del af udvælgelsen ved tildelingskriteriet Bedste forhold mellem pris og kvalitet, under hensyntagen til udbudsreglerne.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018