Projekterende – Angivelse af særlige risici og andre særlige forhold

Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold, der er forbundet med det konkrete projekt og dets omgivelser, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og den efterfølgende vedligeholdelse og reparation.

Den projekterende skal forholde sig til, hvordan arbejdet kan planlægges og udføres, så særlige risici og andre særlige forhold kan forebygges eller håndteres på en arbejdsmiljømæssigt forsvarlig måde. Særlige risici og andre særlige forhold fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om de projekterendes og rådgivere pligter. Bemærk at dette er en udvidet liste i forhold til bilag 1 over Særligt farligt arbejde i bekendtgørelse om bygherrens pligter. Der er tale om minimumskrav, så bygherren kan vælge at skærpe disse eller tilføje andre risici, der vurderes som særlige, fx trafik.

Anbefalinger om særlige risici og andre særlige forhold

Følgende initiativer kan iværksættes ved særlige risici og andre særlige forhold:

  1. Projekteringslederen kan give retningslinjer for, hvordan særlige risici og andre særlige forhold identificeres, håndteres og angives, samt aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P) hvordan denne inddrages.
  2. Det er en god ide at gennemgå bilag 1 over særlige risici og andre særlige forhold på et projekteringsmøde og i fællesskab identificere, om disse forekommer i forbindelse med projektets gennemførelse projektets gennemførelse og den efterfølgende vedligeholdelse og reparation.
  3. Den projekterende bør overveje, hvordan angivelser af særligt farligt arbejde og andre særlige forhold mest hensigtsmæssigt placeres i projektmaterialet. Hvis informationer om arbejdsmiljø angives på tegningerne, er der større sandsynlighed for, at informationen når ud til håndværkerne på pladsen. Projekteringslederen kan angive retningslinjer for dette.
  4. Den projekterende bør udarbejde en risikovurdering af særlige risici og andre særlige forhold. Risikovurderingen kan integreres i den samlede risikoanalyse af projektet, eller samles i en logbog, som opdateres efterhånden, som risici håndteres – se afsnit 6.2

De særlige risici og andre særlige forhold i projektet knytter sig til bestemte arbejdsopgaver, og derfor skal de placeres relevante steder i projektmaterialet, så de er til nytte for de udførerende på byggepladsen, fx i arbejdsbeskrivelser og/eller direkte på tegningerne, evt. i 3D-modellen. Det skal ligledes fremgå som bilag i Plan for sikkerhed og sundhed. Farlige arbejder skal desuden markeres i tidsplanen.

Hvis det vurderes hensigtsmæssigt for projektet kan der også henvises til en logbog over kortlagte arbejdsmiljørisici.

Når der i et projekt identificeres særlige risici og andre særlige forhold, skal fokus lægges på at angive en forsvarlig rækkefølge imellem arbejdsprocesserne i relation til den samlede tidsperiode for udførelsesfasen, fx med henblik for afgrænsning af sådant arbejde fra andet arbejde.

Det gælder både i tidsplan og byggepladsplan.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 9. maj 2019