Organiseringen af arbejdsmiljøkoordineringen på El-transmissionsområdet i Energinet

Energinet har på El-transmissionsområdet valgt en organisering, hvor man har ansat egne arbejdsmiljøkoordinatorer, som varetager arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse.

Energinets opgaver på El-transmissionsområdet
Opgaver på El-transmissionsområdet omfatter typisk etablering og renovering af luftledninger, kabelanlæg og stationsbyggeri og varianter heraf, inkl. offshore installationer.

Meget arbejde i Energinet tilhører kategorien ”særlig farligt arbejde”.  Arbejde med transmissionsledninger med højspænding, gravearbejde og arbejde i højden indebærer alvorlige risici, hvis arbejdet ikke planlægges og udføres forsvarligt. Derfor er arbejdsmiljø en kerneopgave i Energinet, som man ønsker at have ”in-house”.

Energinet

Foto: Energinet

Hvordan organiserer de arbejdsmiljøkoordineringen?
På El-transmissionsområdet i Energinet ansætter man egne arbejdsmiljøkoordinatorer. Der er i dag 8 arbejdsmiljøkoordinatorer, 1 HS Manager og 4 byggepladsledere, som beskæftiger sig med arbejdsmiljø.  Den enkelte arbejdsmiljøkoordinator foretager arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og udførelse på samme projekt, hvilket, man i Energinet vurderer, giver et rigtig godt udgangspunkt for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøkoordinatorerne sidder sammen med byggeledelse, planlæggere og projektassistenter i afdelingen Projektsupport. Der foregår her et tæt samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinatorer og byggeledelse, samt eventulle rådgivere.

Arbejdsmiljøkoordinatorerne deltager fx i projekteringsmøder, møder med eksterne rådgivere og gennemfører sikkerhedsmøder, arbejdsmiljøscreeninger med projektledere (tager udgangspunkt i tjekliste med potentielle arbejdsmiljørisici) og sikkerhedsrunderinger. Af andre opgaver kan fx nævnes PSS, månedsrapportering og ulykkesundersøgelser. Til grund for hvordan disse opgaver løses, ligger en række interne instrukser/paradigmer for arbejdsmiljøkoordinering, fx. om screening/handlingsplan, PSS, arbejdsmiljø- og miljøkrav, sikkerhedsrunderinger m.m. Disse procedurer skal anvendes af alle og bliver på den måde kendt af de involverede i bygge- og anlægsprojektet. Udover den kvalitet, der ligger i at anvende gennemarbejdede paradigmer, gør den ensartede tilgang, at det bliver nemmere, hvis der undervejs skulle blive behov for at udskifte en medarbejder på et projekt.

I og med at det er samme medarbejder, der forestår arbejdsmiljøkoordineringen under både projektering og udførelse, har man valgt, at de dokumenter, der opdateres og overleveres fra projektering til udførelse, gennemgås og kvalitetstjekkes af en anden arbejdsmiljøkoordinator, med mindre der er tale om helt små projekter. Det kan fx dreje sig om ansvaret for adgangsveje og andre fællesforanstaltninger, som er en del af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

I Energinets gassektion er arbejdet organiseret lidt anderledes, hvor der anvendes rådgivere koordineret af en QHSE ingeniør.

Hvornår inddrages arbejdsmiljøkoordinatoren i bygge- og anlægsprojektet?
Arbejdsmiljøkoordinatoren inddrages første gang på et projekteringsmøde, hvor alle relevante afdelinger også deltager. I nogle tilfælde inddrages arbejdsmiljøkoordinatoren også i forbindelse med byggemodning.

Man aftaler her, hvornår i løbet af projektet arbejdsmiljøkoordinatoren skal inddrages.

Når der er tale om transformerstationer, hvor der ofte er meget lidt plads og flere entreprenører, der udfører arbejde, kan der typisk være en del arbejdsmiljøkoordinering og information, der videregives.

Af sikkerhedsmæssige grunde er det et krav, at alle entreprenører deltager i det foregående sikkerhedsmøde, så man er helt klar på eventuelle risici. På transformerstationer og på eksisterende højspændingsanlæg skal man supplerende have en særskilt sikkerhedsinstruktion om fare for El, eller man skal arbejde under opsyn.

Energinet

Foto: Energinet

Faste månedsmøder for arbejdsmiljøkoordinatorer og byggeledelse
Alle arbejdsmiljøkoordinatorer holder faste månedsmøder, hvor også byggeledelsen deltager. Formålet med disse møder er at holde alle informeret, sikre ensartethed og ikke mindst læring på tværs af projekter. På disse møder foretages fx en gennemgang af gennemførte sikkerhedsrunderinger mhp. faglig sparring og læring, eller der drøftes hændelser og ulykker mhp. fremtidig håndering af årsager til disse.

Se også:

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 9. august 2018

Siden er ændret 24. oktober 2018