Erfaringer fra Vejdirektoratet med arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Foto: Vejdirektoratet

Allan Rahn Svendsen, fagansvarlig for arbejdsmiljø under projekteringen, opsummerer her erfaringerne fra Vejdirektoratet med at udbyde arbejdsmiljøkoordinering under projektering.

Der et Vejdirektoratets erfaring, at arbejdsmiljøkoordinatoren skal indgå så tidligt som muligt i bygge- og anlægsprojektet. Det er også erfaringen, at det er vigtigt, at der foregår et aktivt samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringsleder om at skabe fælles fokus på arbejdsmiljøet, og at udeståender og problemer, der skal håndteres undervejs i byggeprocessen fremgår af Arbejdsmiljøplanen og at resterende problemer overføres til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Erfaringen er, at det er tydeligt at se i fx en PSS, om den er udarbejdet i sidste øjeblik, og om samarbejdet har fungeret. ”Er PSS udarbejdet i sidste øjeblik, kan det være, at man ikke har forholdt sig til en tilstødende entreprise, at ledningsejere i forbindelse med gravearbejde ikke er identificeret og kontaktet, eller at man ikke har forholdt sig til sikkerhed ved arbejde med fx udgravninger”, forklarer Allan Rahn Svendsen.

Det er erfaringen, at det kan blive dyrt for Vejdirektoratet ikke at få arbejdsmiljøforhold tænkt ind i projekteringen, fx trafikafviklingsforhold.  Typisk skal trafikken kunne afvikles, samtidig med at man har folk, der arbejder på projektet. Er dette ikke beskrevet, er der risiko for at  arbejdet standses, og ofte ender det med, at Vejdirektoratet må bevilge ekstra midler. Er det imidlertid beskrevet, men ikke udført – så ligger omkostningen hos entreprenøren.

Inddragelse af arbejdsmiljøkoordinator (P)
Allan Rahn Svendsen har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøkoordineringen fungerer. Dette sker via Vejdirektoratets projektmodel, hvori instruktion for arbejdsmiljøkoordinering er beskrevet. Hertil kommer, at selvom opgaven med arbejdsmiljøkoordinering er udbudt til rådgiver eller totalentreprenører, så er Allan Rahn Svenden eller andre fra Vejdirektoratet inde over projektmaterialet. Der følges op på, at projekteringslederen er opmærksom på opgaven med arbejdsmiljøkoordinering, og at få etableret et samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinator og projekteringslederen hos rådgiver.

Bygbarhed i stedet for arbejdsmiljø
Det er Allan Rahn Svendsens oplevelse, at det er bedre at italesætte arbejdsmiljø som ”bygbarhed” ift. forskellige arbejdsprocesser i bygge- og anlægsprojektet end at tale om ”arbejdsmiljø”. Det bliver nemt til et spørgsmål om sikkerhedssko o. lign og ikke til et fokus på forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med de tekniske, arkitektoniske og organisatoriske valg, som træffes under projekteringen. Begrebet bygbarhed vækker bedre genklang hos de projekterende, oplever Allan Rahn Svendsen.

Erfaringer med procedurer og paradigmer
Projektmodellen anvendes i hele byggeprocessen fra projektering til udførelse. Procedurer og paradigmer er målrettet forskelige situationer, fx akutopgaver og kortvarigt arbejde. ”Der er forskellige behov i de forskellige type af projekter, som Vejdirektoratet  har. Det skal også afspejle sig i vores procedurer. Ellers giver det ikke mening for projektlederne og arbejdsmiljøkoordinatorerne”, forklarer Allan Rahn Svendsen.

Projektmodellen betyder, at Vejdirektoratets projektledere – i modsætning til tidligere – nu er mere opmærksomme på arbejdsmiljø. Det er blevet en del af projektledelsen at sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren bliver udpeget og bliver inddraget på de rigtige tidspunkter, da det er tydeligt, hvornår og hvordan det skal ske. Men det har taget noget tid at nå dertil, og der er behov for et kontinuert fokus og opkvalificering i organisationen.

Vejdirektoratet har nedsat et netværk på tværs af organisationen, der drøfter og reviderer vejledninger og paradigmer på baggrund af de erfaringer, som løbende opsamles.  Allan Rahn Svendsen vurderer, at netværket tager ejerskab til, hvordan bygherreansvaret for arbejdsmiljø skal varetages i Vejdirektoratet, og det giver ham en legitimitet til at sætte aktiviteter i gang internt.

Erfaringer som fagansvarlig
Allan Rahn Svendsen deler gerne ud af sine erfaringer som fagansvarlig for varetagelsen af bygherrens pligter under projektering. Han bidrager også til branchens fokus på arbejdsmiljø i kraft af sin position i Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg.

”Det helt væsentlige er at sætte sig i andres sted og tænke, hvor der kan være behov for hjælp og støtte for at leve op til reglerne på området. Det gælder både egne kolleger og rådgiverne. Alle kan jo ikke være eksperter på alle områder.  Og så skal man være en del af organisationen, så man har en tydelig fornemmelse af, hvad der er fokus på, og hvor man kan gøre sin indflydelse gældende”, afslutter Allan Rahn Svendsen.

Læs mere på byggeproces.dk/eksempler om:

Vejdirektoratets retningslinjer for arbejdsmiljøkoordinering under projektering

Sådan har Vejdirektoratet udarbejdet materiale til varetagelse af bygherrens pligter under koordinering

Fagansvarlig i Vejdirektoratet for varetagelse af bygherrens pligter under projektering

Vejdirektoratets side om arbejdsmiljø:
Kontakt Vejdirektoratets fagansvarlige for arbejdsmiljø Allan Rahn Svendsen, hvis du ønsker at vide mere.

Eksempel skrevet af BFA Bygge og Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 4. juli 2018

Siden er ændret 31. juli 2018