Entreprenør – Særligt farligt arbejde

Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering af det særligt farlige arbejde, inden det sættes i gang. Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan sætte en tidsfrist for indlevering af den skriftlige vurdering, så indholdet eventuelt kan nå at blive behandlet på et sikkerhedsmøde, inden det særligt farlige arbejde skal udføres.

Særligt farligt arbejde er:
  • Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at de beskæftigede kan blive begravet, synke ned eller styrte ned på grund af aktiviteternes eller arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller byggeriets omgivelser.
  • Arbejde, som udsætter de beskæftigede for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for sikkerhed eller sundhed, eller som indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
  • Arbejde, der udsætter de beskæftigede for sundhedsskadelig ioniserende stråling.
  • Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
  • Arbejde, der indebærer fare for drukning.
  • Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
  • Arbejde under vand, til hvilket der bruges dykkerudstyr, samt arbejde i trykkammer.
  • Arbejde, som indebærer brug af sprængstoffer.
  • Montering og demontering af tunge, præfabrikerede elementer.

Hvad der er særligt farligt arbejde fremgår af bilag 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive fælles sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at det særligt farlige arbejde kan udføres forsvarligt og uden at beskæftigede fra andre entreprenører på byggepladsen udsættes for arbejdsmiljørisici. Der kan fx være behov for beskrivelse i PSS af afskærmning, inddækning, advarselsskiltning og hvis øvrige entreprenører skal bruge personlige værnemidler.

Den skriftlige vurdering skal derfor indeholde disse oplysninger, så arbejdsmiljøkoordinator (B) har mulighed for at afgrænse det særligt farlige arbejde fra andre arbejder på byggepladsen.

Bygherrens fokus på andre risici

Bygherre kan i det konkrete projekt vælge at have fokus på flere arbejdsmiljørisici udover de arbejder, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, og hvor bygherren ønsker entreprenørens skriftlige vurdering. Det kan fx være trafikforhold eller komplicerede arbejdsprocesser.

Information til arbejdsmiljøkoordinator (B)

Det anbefales, at entreprenøren afleverer en liste til arbejdsmiljøkoordinator (B) med arbejdspladsbrugsanvisninger for de stoffer og materialer, samt brugsanvisninger for de tekniske hjælpemidler og tunge byggekomponenter, som skal anvendes på pladsen.

Fabrikanter og leverandører af bygningselementer har pligt til at udfærdige en udførlig brugsanvisning, der angiver, hvordan de elementer, de har fremstillet eller importeret, kan opbevares og håndteres m.v. forsvarligt. Entreprenøren skal anvende disse leverandørbrugsanvisninger til brug for planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet.

 

 

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 11. januar 2021