Københavns Kommune – Center for Anlægs retningslinjer for varetagelse af bygherrens pligter

Center for Anlæg i Københavns Kommune har udarbejdet retningslinjer for, hvordan de vil varetage bygherrens pligter. Retningslinjerne er for alle i Teknik- og Miljøforvaltningen, som laver udbud finansieret af anlægsmidler. Hovedlinjerne beskrives her.

Center for anlæg har besluttet, at arbejdsmiljøkoordinering skal bydes ud sammen med rådgivningsaftalen. Der er mulighed for, at projektlederen kan kræve, at de projekterende skal tage en ekstern arbejdsmiljøkoordinator for at sikre uvildighed. Det bliver vurderet fra projekt til projekt.

På mindre projekter må arbejdsmiljøkoordinator gerne have en anden rolle, fx projekteringsleder, men på store projekter (i omfang/kompleksitet/ økonomi) ses helst at arbejdsmiljøkoordinator alene har denne rolle.

Ved tilbud skal Center for Anlæg vide, hvad arbejdsmiljøkoordineringsydelsen koster pr. time, men ikke et særskilt budget for ydelsen. På alle projekter vil rådgiver skulle levere en ATR (budget) for hver fase. Her vil koordinatorydelsen være indeholdt, og dokumentationskravene være beskrevet.

Kompetencekrav
Center for Anlæg har besluttet, at arbejdsmiljøkoordinator under projektering skal have den lovpligtige uddannelse, uagtet projektets størrelse og antal beskæftigede. Desuden er det besluttet, at alle centrets egne byggeledere skal have koordinatoruddannelsen, så de har kendskab til, hvad arbejdsmiljøkoordinatorens arbejdsområde er. Byggeledere bliver derved også i stand til at varetage arbejdsmiljøkoordinering på mindre sager.

Projekt- og udbudsguide
Retningslinjerne er indarbejdet i kommunens projekt- og udbudsguide.

I projektguiden har Center for Anlæg beskrevet, hvad projektlederen skal kræve ift. bygherrens pligter, og hvad de skal kontrollere ift. arbejdsmiljøkoordineringsydelsen. Der er udarbejdet paradigmer for bl.a. plan for sikkerhed og sundhed til mindre byggepladser, samt logbog. Nogle paradigmer kræves brugt, mens andre kun skal bruges, hvis rådgiverne ikke selv har nogle fyldestgørende paradigmer.

Center for Anlæg har besluttet, at arbejdsmiljø ikke skal være en konkurrenceparameter. Alle skal opfylde et vist niveau. Derfor er minimumskravene for arbejdsmiljøkoordinering beskrevet i udbudsguiden, så det kommer til at stå i udbud. Over for de projekterende er der rejst krav om, at de skal stille med en uddannet arbejdsmiljøkoordinator, og at kursusbevis skal vedlægges.

Kommunikation med arbejdsmiljøkoordinator:
Arbejdsmiljøkoordinator skal fremsende logbog til projektlederen efter hver endt projekteringsfase. På den måde kan projektlederen følge med i hvilke risici, der er afdækket, og hvordan koordineringsopgaven forløber.

Projektlederen har altid mulighed for at få dokumentation fra arbejdsmiljøkoordinator (P) eller bede om, at vedkommende deltager på de løbende rådgivermøder. I udførelsesfasen kommunikerer centrets byggeleder løbende med arbejdsmiljøkoordinator (B).

Kommunikation mellem projekt- og driftsorganisation:
Center for Anlæg har besluttet, at journalens indhold vedr. sikkerhed og sundhed ved reparationsog vedligeholdelsesopgaver indarbejdes i driftsog vedligeholdelsesmaterialet. Det er vurderet som mest operationelt, at materialet er samlet.

Center for Anlæg ønsker en overførsel af viden fra driften og tilbage til projekterne. Derfor skal projektlederen ved 1-års gennemgangen indsamle tilbagemeldinger vedr. arbejdsmiljø fra de ansatte, som har driften af det byggede. Det sker via et spørgeskema. Tilbagemeldingerne indgår i den samlede evaluering af projektet. Erfaringerne bringes desuden løbende med på fora for centrets bygge- og projektledere.

Tilbagemelding fra driften:
Der er behov for en fastmonteret stige i et mandhul, i stedet for at vi skal medbringe en, hver gang vi skal derned. Denne tilbagemelding kan projektlederne bruge på kommende projekter. De kan sørge for, at de projekterende medtager en stige i projektet.

Eksemplet er baseret på interview med projektleder Martin Akselsen fra Center for Anlæg. Se Center for Anlægs paradigma til plan for sikkerhed og sundhed for mindre byggepladser, logbog og power point fra uddannelsen af alle projekt- og byggeledere på byggeproces.dk/eksempler.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018