Cases fra Videntjenesten

Her følger et par cases som inspiration til, hvad man kan bruge hotlinen i Videntjenesten til.

Arbejdsmiljøkoordinering som ekstraydelse
Afdelingsleder fra større ingeniørfirma kontaktede hotlinen på mail for at høre nærmere om arbejdsmiljøkoordinatorydelsen. Han ønskede at vide, om bygherren bare kan forvente, at totalrådgiveren påtager sig arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen, selv om det ikke er nævnt i udbuddet?

Svar: Bygherren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet og for at udpege en arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Bygherren kan vælge at udpege en person fra totalrådgiveren, men det kan også være én fra bygherrens egen organisation eller en helt uvildig person. Som noget af det nye i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter fra februar 2013 står der, at bygherren skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, og det er jo svært, hvis bygherren ikke har nævnt arbejdsmiljøkoordineringsydelsen i udbuddet.

Hvis man anvender ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning som grundlag for projektet, så står det helt tydeligt, at bygherren skal tage stilling til evt. overdragelse af arbejdsmiljøkoordineringsopgaven i projekterings- og udførelsesfasen, men at det er en ekstraydelse. Det er altså ikke noget, som indgår i totalrådgivningen pr. automatik.

Totalrådgiveren har som rådgiver en pligt til at oplyse bygherren om dennes forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen i relation til projektets forventede karakter og omfang. Her kan rådgiveren passende spørge bygherren om, hvordan han vil håndtere bygherreansvaret.

Istandsættelse af vinduer med blyholdig maling
En bygherrerådgiver sendte en mail til hotlinen, fordi en kommune skulle have istandsat nogle bevaringsværdige vinduer, som var malet med blyholdig maling. Han ønskede sparring til, hvordan man kunne udvikle en metode til istandsættelse af vinduerne på den mest støvfrie måde, så man dels skånede håndværkerne og dels kunne undgå sluser mm.

Svar: Der blev afholdt et møde på åstedet, hvor metoder til istandsættelse af vinduerne blev diskuteret ud fra BfA Bygge & Anlægs branchevejledning om håndtering af bly i bygninger og Center for Bygningsbevaring i Raadvads anvisning om Arbejdsmiljøforhold ved afrensning af blyholdig maling. Desuden gjorde hotlinemedarbejderen opmærksom på bygherrens ansvar og krav til plan for sikkerhed og sundhed, da der er tale om særligt farligt arbejde.

Tekniske hjælpemidler
En arkitekt fra et mindre firma ringede til hotlinen, fordi han var ved at projektere nogle dobbelthøje lejligheder, hvor der skulle opsættes gips, og hvor der skulle lægges tegl på meget skrå tage. Han spurgte, hvad der fandtes af tekniske hjælpemidler, fx sakselifte til gipsopsætning og lifte til montage af teglsten.

Svar: Hotlinemedarbejderen henviste til BFA Bygge & Anlægs hjemmeside www.bygergo.dk. Her kan man finde arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler til forskellige arbejdsopgaver og se, hvem der producerer dem. Hos producenten kan man få oplysninger om fx rækkevidde og vægt til brug for beslutningen om det pågældende tekniske hjælpemiddel er egnet til opgaven. I sin angivelser kan den projekterende beskrive det tekniske hjælpemiddel som en mulighed for entreprenøren.

Afrensning af eternitfacade

En ingeniør fra et lille ingeniørfirma kontaktede hotlinen, fordi han havde en opgave for en bygherre, som ønskede en eternitfacade malerbehandlet. Det var nødvendigt at afrense facaden først. Han var klar over, at man ikke må højtryksspule asbesttage, men havde læst at man kunne få dispensation i nogle tilfælde. Derfor ville han gerne høre, om der gjaldt det samme for facader med asbest, og hvordan man fik en sådan dispensation.

Svar: Efter en kontakt til Arbejdstilsynet kunne hotlinemedarbejderen fortælle, at der gælder de samme regler for asbestholdige facader som for asbesttage. Dispensationen kræver, at man beskriver, hvordan arbejdet vil blive udført, og særligt hvordan det sikres, at asbesten ikke spredes. Arbejdstilsynet tager betaling for behandling af sagen. Hotlinemedarbejderen anbefalede, at han i første omgang tog kontakt til en specialist, som er medlem af Asbestforeningen, da de muligvis har kendskab til lignende projekter og egnede arbejdsmetoder, som Arbejdstilsynet kan godkende.

Bøder for manglende deltagelse på sikkerhedsmøder
Hotlinen fik et spørgsmål om, hvorvidt man som arbejdsmiljøkoordinator må udstede bøder for manglende deltagelse på sikkerhedsmøder.

Svar: Hvis det er anført i udbudsmaterialet og indgår i aftalerne mellem bygherren og entreprenørerne, så er det en mulighed. Det er dog vigtigt at sikre sig, at entreprenørerne så ikke betaler sig fra at deltage. Det handler vel om at gøre møderne så indholdsrige og interessante, at entreprenørerne ønsker at deltage og bidrage aktivt på møderne.

BFA Bygge & Anlæg valgte at lægge spørgsmålet ud til debat i Linked-in gruppen Arbejdsmiljøkoordinering. Dette afstedkom en god diskussion af erfaringer med at give bøder, og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator sikrer et godt fremmøde gennem involverende mødeledelse. Se debatten her.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 25. februar 2020