Bygningsstyrelsen har etableret KS-team med arbejdsmiljøfokus

Bygningsstyrelsen har etableret et KS-team, som kvalitetssikrer projekter over 5 mio. kr. igennem projekteringsfaserne. KS-teamet tjekker, at de formelle krav om bygherreansvaret for arbejdsmiljø og Bygningsstyrelsens ydelsesbeskrivelser er overholdt. Her beskrives erfaringerne med KS-teamet.

Specialkonsulent Karsten Hjort Hansen er en del af KS-teamet og gransker omkring arbejdsmiljø og totaløkonomi: ”Det giver god mening at have etableret et KS-team. Det er nødvendigt for os som bygherre at sikre, at vores bygherreansvar for arbejdsmiljø overholdes, herunder at arbejdsmiljøkoordinator (P) er udpeget og udfører de aftalte ydelser”. KS-teamet blev oprindeligt etableret med fokus på tekniske løsninger og bygbarhed, men der blev hurtigt tilknyttet flere discipliner, herunder arbejdsmiljø.

I tillæg til etableringen KS-teamet er der udarbejdet en række ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøopgaverne igennem hele byggeprocessen, ikke blot omkring arbejdsmiljøkoordineringen, men også de projekterendes og entreprenørens opgaver – se https://byggeproces.dk/bygningsstyrelsen-ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoeomraadet/ydelsesbeskrivelse-for-arbejdsmiljoeomraade-version-2022/. Det er lovkravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter og kravene i ydelsesbeskrivelserne, som KS-teamet tjekker op imod.

Hvordan forløber KS-processen?
KS-processen forløber på følgende måde:

 • Der anvendes et ledelsesrapporteringsværktøj til at holde styr på projekternes fremdrift, i forhold til hvornår KS-teamet skal på banen.
 • Der laves en stikprøvekontrol, hvor projekter kvalitetssikres efter hver fase frem til og med hovedprojektet. Nogle gange ses tilbud på arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen også igennem.
 • KS-teamet ser på granskningsrapport fra tidligere fase for at undersøge, om der er sket en ændring i løbet af fasen, fx om arbejdsmiljøkoordinator (P) har arbejdet videre med risikolog
 • Herefter gennemgås projektmaterialet, bl.a. med hjælp fra interne tjeklister
 • KS-teamet sender anmærkning til Bygningsstyrelsens projektleder

Foto: Cubo Arkitekter

Stadig rådgivernes ansvar
KS-teamet overtager ikke ansvaret for projekterne. Det er stadig rådgivernes ansvar, så KS-teamet påpeger mangler og stiller spørgsmål til projektmaterialet på fagdisciplin-niveau. Bygningsstyrelsens projektleder formidler til rådgiverne og har ansvar for at følge op på, hvordan rådgiverne håndterer KS-teamets anmærkninger. KS-teamet giver input særskilt til Bygningsstyrelsens projektledere, hvis der er forhold, som de skal tage bedre hånd om, fx dialogen med arbejdsmiljøkoordinator (P).

Hvad finder KS-teamet?
De typiske problemstillinger, som KS-teamet finder, inden for arbejdsmiljøområdet er:

 • Mangler risikolog og journal
 • Rådgiverne udfører og dokumenterer ikke egen granskning og kvalitetssikring
 • Grænseflader fag imellem er ikke koordineret
 • Tidsplaner er for optimistiske, og der er ikke angivet særligt farligt arbejde
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P) er usynlig eller ikke udpeget
 • Arbejdsmiljøscreening er ikke tilstrækkelig
 • Der mangler rådgivning om nødvendige forundersøgelser
 • Bygningsstyrelsens paradigmer anvendes ikke, selv om det er krav

Karsten Hjort Hansen oplever, at rådgiverne generelt ikke prioriterer arbejdsmiljøopgaverne særligt højt. Det er op til arbejdsmiljøkoordinator (P) selv, om de formår at få indflydelse på projekterne og dermed skabe en tilfredsstillende arbejdsmiljøkoordinering. Der hænger ikke nødvendigvis sammen med kvaliteten af projektet generelt.

Bygherrekvalifikationer
”Hvis andre bygherrer vil indføre granskning af arbejdsmiljøydelser, så er det vigtigt, at de pågældende medarbejdere er godt inde i lovstoffet, og der er nogle tydelige bygherrekrav, som man kan kvalitetssikrer op imod. Men det er også en fordel, at KS-medarbejdere har viden om arbejdsmiljø, og hvilke arbejdsmiljøudfordringer der er i forskellige typer projekter. På den måde kan man bedre granske, om projektteamet får taget hånd om de rigtige problemstillinger og dermed får forebygget arbejdsmiljøproblemerne”, vurderer Karsten Hjorth Hansen. En arbejdsmiljøspecialist kunne også være med i kortlægning af arbejdsmiljøproblemer i de indledende faser, så projekteringsteamet får det rette fokus fra start.

Mere om kvalitetssikring i Bygningsstyrelsen
Bygningsstyrelsen har præsenteret erfaringer med KS-teamet i Netværk for bygherrer om arbejdsmiljø, etableret af bl.a. Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere. Find præsentationen her: https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/

Man kan læse mere om Kvalitetssikring i Bygningsstyrelsen på: https://bygst.dk/byggeri/kvalitetssikring/. Her findes også en liste med typiske projekteringssvigt, som er udarbejdet af KS-teamet.

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

 

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 30. januar 2019

Siden er ændret 8. november 2022