Bygherrerådgiver – Rådgive om forundersøgelser

Bygherrerådgiver skal rådgive bygherren om behov for forundersøgelser, samt risici ved projektet og de forudsætninger, som projektet bygger på.

Forundersøgelser skal bruges til at sikre arbejdsmiljøet på byggepladsen og i det færdige byggeri.

Forundersøgelser er grundlaget for at kunne projektere, planlægge, og udføre et bygge- eller anlægsprojekt arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Forundersøgelser vil typisk skulle udføres flere gange, inden selve byggeperioden igangsættes.

Alle forundersøgelser, som er mulige at foretage inden udbud, skal gennemføres, så resultaterne indgår i udbudsprojektet. Destruktive undersøgelser og andre undersøgelser, som ikke kan foretages inden udbud, skal så vidt muligt gennemføres, inden selve byggeperioden igangsættes.

Det er samtidigt vigtigt, at rådgiveren formidler til bygherren, at der typisk opstår uforudseelige forhold undervejs – navnlig i renoveringsprojekter.

Typer af forundersøgelser

Forundersøgelserne skal blandt andet vedrøre de omgivelser projektet skal fungere i, jordbundsundersøgelser, undersøgelser omkring jordforurening, og undersøgelser af bygninger der skal renoveres eller nedrives fx vedrørende stabilitet, asbest, PCB og bly mv. Eller det kan være undersøgelser af trafikken, når der arbejdes tæt ved eller i trafikken.

Forundersøgelserne kan således fx omfatte:

  • Miljømæssige forhold
  • Geologiske forhold
  • Eksisterende forsyningsforhold
  • Eksisterende bygninger

Der bør udføres en risikoanalyse som grundlag for vurdering af omfanget af forundersøgelser, og sammen med arbejdsmiljøkoordinatoren lægges en plan for iværksættelsen af de nødvendige forundersøgelser. Bygherrerådgivers og projekterendes erfaringer fra tidligere projekter og kendskab til bygningens alder og byggematerialer er vigtige elementer i vurderingen af behovet for specifikke forundersøgelser.

Læs mere:

Der vil ofte være behov for flere forundersøgelser end først vurderet, og der kan ofte opstå behov for nye eller supplerende undersøgelser under udførelsen.

Der skal tages stilling til, om der skal foretages flere forundersøgelser, eller om der skal afsættes midler og mere tid i tidsplanen til at foretage supplerende undersøgelser under udførelsen, hvis det viser sig nødvendigt.

Vurdering og anvendelse af forundersøgelser

Når resultatet af forundersøgelserne foreligger, skal det vurderes, hvad de betyder for projektets planlægning og projektering.

Det er vigtigt, at de relevante resultater af forundersøgelser formidles til entreprenørerne gennem udbudsmaterialet.

Det giver entreprenøren et godt grundlag for at give et fyldestgørende tilbud.

Læs mere:

Prøverenovering

For større renoveringsprojekter kan det overvejes at lave en prøverenovering af et enkelt rum eller afgrænset området. En prøverenovering giver en bedre mulighed for at forudsige de konkrete arbejdsmiljøproblemer i det samlede projekt.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022