Bygherrerådgiver – Rådgive om bygherreansvaret

Bygherrerådgiver skal bl.a. rådgive bygherren om følgende:

  • At bygherre udpeger arbejdsmiljøkoordinator for projektering (P) og i byggeperioden (B); fx udbud af arbejdsmiljøkoordineringen som led i projektering eller hovedentreprise. Eller at opgaven varetages af en arbejdsmiljøkoordinator, der ikke er ansat hos en projekterende eller entreprenør i projektet.
  • At bygherre stiller de nødvendige krav til arbejdsmiljøkoordinators kvalifikationer og til arbejdsmiljøkoordineringens udførelse i forhold til projekts karakter. Det kan fx være særlige krav om arbejdsmiljøkoordinering ved arbejde i toholdsskift, flere bygherrer på samme byggeplads eller stram tidsplan.
  • At bygherre sikrer, at arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) får tilstrækkelige beføjelser i forhold til projekteringsledelsen og byggeledelsen i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljø i projektet.
  • At plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journalen udarbejdes og ajourføres.

Læs mere:

Krav i aftaler og kontrakter

Bygherren skal sammen med bygherrerådgiveren tage stilling til, hvilke rammer og krav, der skal indbygges i aftaler og kontrakter med projekterende, leverandører og entreprenører i relation til kortlægning og vurdering af arbejdsmiljørisici.

Det kan være særlige proceskrav (fx tid til workshops for fx projekterende og entreprenører), der sikrer, at arbejdsmiljø bliver inddraget i styring af projekteringen, udførelsen og fastlæggelse af udfalds- og funktionskrav til det færdige byggeri.

Læs mere:

Arbejdsmiljømål

Bygherren kan ligeledes sammen med sin rådgiver opstille arbejdsmiljømål for bygge- og anlægsprojektet. Det er vigtigt, at bygherrerådgiver kan bistå bygherre med at konkretisere målene, så projekterende og entreprenører løbende kan dokumentere at målene er indfriet.

I udarbejdelsen af byggeprogrammet kan bygherrerådgiveren inspirere bygherren med gode eksempler fra andre lignende bygge- eller anlægsprojekter, hvor bygherren har fastlagt en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver mål for arbejdsmiljøstandarden ved projektets udførelse. Og ligeledes beskrive, hvilke metoder og værktøjer bygherren kan benytte for at sikre, at målene er blevet indfriet.

Læs mere:

Det er her vigtigt, at bygherrerådgiveren har kendskab til hvilke overvejelser, metoder og virkemidler, bygherren kan benytte i forbindelse med udpegning af arbejdsmiljøkoordinator, selve arbejdsmiljøkoordineringen, udarbejdelsen af PSS og udarbejdelse af journalen.

Entrepriseformer

Bygherrerådgiveren bør også have kendskab til den betydning entrepriseformen har i forhold til sikringen af arbejdsmiljøet.

Ved valg af entrepriseform skal det således overvejes, hvordan arbejdsmiljøarbejdet kan organiseres, så der opnås det bedst mulige samarbejde om arbejdsmiljø på byggepladsen.

Læs mere:

Tags: , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 28. januar 2020