Bygherrerådgiver – Hovedentreprise

I hovedentreprisen har hovedentreprenøren kontraktligt det overordnede ansvar for udførelsen af projektet i forhold til bygherren, uanset om hovedentreprenøren lader hele eller dele af bygge- og anlægsarbejdetheraf udføre af underentreprenører.

Bygherrens ansvar

Det er under alle omstændigheder bygherrens ansvar at arbejdet arbejdsmiljøkoordineres, når flere entreprenører skal udføre arbejde på byggepladsen samtidigt. Dette ansvar gælder i forhold til alle de entreprenører, der udfører selvstændige opgaver på byggepladsen, herunder alle underentreprenører.

Byggestyring

Hovedentreprenøren har dog en særlig rolle i forhold til kontakten med bygherren i forhold til byggestyring, som kan have stor betydning for entreprenørernes muligheder for at planlægge og tilrettelægge deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Hovedentreprenøren har desuden mulighed for at vælge underentreprenører, der har vilje og evne til at løfte arbejdsmiljøarbejdet.

Hovedentreprenørens byggestyring skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (B), som på vegne af bygherren skal koordinere arbejdet i fællesområderne (hvor flere entreprenører arbejder), samt drive arbejdsmiljøarbejdet.

Bygbare løsninger

De projekterende skal sikre, at arbejdsmiljøhensyn bliver tænkt ind ved projekteringen for at opnå arbejdsmiljømæssigt bygbare løsninger, og for at sikre, at arbejdsmiljørisici og forudsætninger er formidlet i udbudsmaterialet.

Der skal altså ligge et grundlag, som hovedentreprenøren kan arbejde videre med.

Bygherren skal sikre, at der er udpeget en kompetent arbejdsmiljøkoordinator (P), som koordinerer, at arbejdsmiljø kommer i fokus under projekteringen før entrepriseudbud og ved efterfølgende detailprojektering under udførelsen, og at der udarbejdes et grundlag for plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Faseskift

Det er ydermere vigtigt, at informationer om arbejdsmiljø ikke går tabt i faseskiftet mellem projektering og udførelse. Derfor er det i kontraherings-/opstartsfasen en god ide at afholde et projektgennemgangsmøde mellem projekterende og hovedentreprenøren, hvor arbejdsmiljøforhold formidles og diskuteres – læs mere under Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Samarbejde på pladsen.

Desuden skal der – gerne før entrepriseudbud – ske en overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator(P) til arbejdsmiljøkoordinator (B), så arbejdsmiljøkoordinator (B) kender historikken bag de valg, som er truffet i forbindelse med projekteringen af udbudsprojektet, og som danner grundlaget for den udarbejdede PSS.

Læs mere:

Vær opmærksom på, at alle dele af projekteringen herunder også detailprojektering under udførslen skal arbejdsmiljøkoordineres, uanset hvem der foretager projektering.

Hovedentreprenør som arbejdsmiljøkoordinator

Hovedentreprenøren kan tilbyde arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen, men det kræver dog, at hovedentreprenøren kan håndtere at holde fokus på arbejdsmiljø, samtidigt med tid, økonomi og kvalitet.

Ovenstående gælder også for storentreprisen.

 

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018