Bygherren

Bygherren har ifølge arbejdsmiljøloven en række pligter, der er nærmere beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. Bygherreansvaret for arbejdsmiljø indtræder ved projektering af bygge- og anlægsarbejde, når det må forventes, at mindst to virksomheder skal arbejde på bygge- eller anlægspladsen på samme tid.

Du kan se mere om de opgaver, der knytter sig til bygherrens pligter i At-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår

Det er bygherrens ansvar at opfylde de pligter, der er nævnt i bekendtgørelsen, og det er også bygherrens ansvar, at opgaverne, der knytter sig til pligterne, bliver udført. Bygherren kan ikke overdrage sit ansvar for overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne, men bygherre kan overdrage de opgaver, der følger af reglerne.

Bygherren har afgørende indflydelse på byggepladsens og det færdige projekts arbejdsmiljø. Ved at optimere planlægning, styring af byggeriet og samarbejdet mellem aktørerne på projektet kan bygherren være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for de entreprenører og håndværkere, der skal udføre bygge- anlægsarbejderne og for de personer, der efterfølgende skal benytte den færdige bygning eller det færdige anlæg.

Branchevejledning

På denne hjemmeside (branchevejledning) er beskrevet, hvordan bygherren kan håndtere de opgaver, som følger af bygherreansvaret for arbejdsmiljø:

 • Bygherrens arbejdsmiljøpolitik (anbefales)
 • Udpege arbejdsmiljøkoordinatorer for projektering og udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet, herunder sikre de lovpligtige kvalifikationer
  • En arbejdsmiljøkoordinator (P) til koordinering af sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge- og anlægsprojektet
  • En arbejdsmiljøkoordinator (B) til koordinering af sikkerhed og sundhed under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet
 • Rammesætte arbejdsmiljøkoordineringen
 • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet under projektering og i byggeperioden
 • Koordinering af arbejdsmiljøarbejdet på store byggepladser
  • Gennemføre opstartsmøder med alle entreprenører, før arbejdet igangsættes
  • Gennemføre sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag
  • Afholde sikkerhedsmøder med alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst hver 14. dag
 • Udarbejdelse og ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) på større byggepladser, eller når der forekommer særligt farligt arbejde omfattet af bilag 1 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherrens pligter. PSS skal bl.a. indeholde afgrænsning af sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder
 • Udarbejdelse af journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt

Desuden skal bygherren

 • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis bygge- eller anlægsarbejdet har et vist omfang
 • Medvirke til, at arbejdet udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt
 • Påse at de aftalte arbejdsmiljøydelser efterleves af rådgiverne og entreprenørerne
 • Koordinere aktiviteterne, der har til formå at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker, samt påse arbejdsgivernes forebyggende arbejdsmiljøarbejde på byggepladsen.

Hvis bygherren ikke opfylder sine pligter efter arbejdsmiljøloven kan det medføre påbud fra Arbejdstilsynet og eventuel straf.

Bygherrens mangelfulde opfyldelse af pligterne kan også medføre, at entreprenører, der udfører bygge- og anlægsarbejderne, ikke kan overholde arbejdsmiljølovgivningen på grund af risiko for arbejdsulykker og arbejdsskader. Det kan derfor betale sig for bygherren at få styr på arbejdsmiljøet fra start af, fx med hjælp fra en bygherrerådgiver. Det er også vigtigt, at bygherren udpeger kompetente arbejdsmiljøkoordinatorer og følger op på, at de udfører de aftalte opgaver.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 27. november 2020