Bygherren – Udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer

Bygherren skal udpege arbejdsmiljøkoordinatorer for projektering og under udførelsen af bygge- og anlægsprojektet.

Arbejdsmiljøkoordinatorerne benævnes tit som arbejdsmiljøkoordinator under projekteringen (P) og arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B). Det er vigtigt, at bygherren ved udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer tager hensyn til, at alle dele af projekteringen arbejdsmiljøkoordineres, herunder fx leverandørprojektering og detailprojektering i byggeperioden.

Bygherren skal udpege arbejdsmiljøkoordinator (P) senest, når projekteringen igangsættes. Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal udpeges senest, når byggepladsen etableres.

Når en arbejdsmiljøkoordinator koordinerer under projekteringen eller under udførelsen (i skrift og tale), så agerer arbejdsmiljøkoordinatoren på vegne af bygherren, og det er bygherren, der har det fulde ansvar for arbejdsmiljøkoordineringen. En arbejdsmiljøkoordinator har stor indflydelse på, hvordan arbejdsmiljø indarbejdes under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Og arbejdsmiljøkoordinatoren har afgørende betydning for bygherrens overholdelse af sit ansvar efter arbejdsmiljøloven. Det er derfor vigtigt, at bygherren nøje overvejer, hvem der udpeges som arbejdsmiljøkoordinator.

Bygherrens overvejelser i forbindelse med udpegning af arbejdsmiljøkoordinator kan være:
 • Fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer.
 • Koordinatoropgaverne kan udføres i samme virksomhed, men af to uafhængige afdelinger og med en person udpeget alene til arbejdsmiljøkoordineringen
 • Koordinatoropgaverne kan varetages af en uafhængig virksomhed
 • Om der skal vælges en gennemgående arbejdsmiljøkoordinator for at undgå videntab mellem projektering og udførelse
 • Koordinatoropgaverne må ikke forveksles med arbejdsmiljørådgiverens opgaver - ej heller de projekterendes eller arbejdsgiverens pligter og ansvar, da det er forskellige lovgrundlag.
 • Ved fag-, stor- og hovedentreprise kan det overvejes at udpege arbejdsmiljøkoordinator (B) allerede under projekteringen, så vedkommende kan deltage i granskningen af forprojektet.
 • En tidlig udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (B) giver mulighed for, at arbejdsmiljøkoordinator (P) tidligt kan sætte vedkommende ind i bl.a. plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 • Præcisering af aftaleperioden, herunder om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der varetager arbejdsmiljøkoordineringen af projektering under udførelsen
 • Omfanget af koordineringsopgaverne i projektet, fx også for bygherreleverancer
 • Behov for flere arbejdsmiljøkoordinatorer i forbindelse med store projekter og/eller skifteholdsarbejde på byggepladsen.

Se fordele og ulemper ved forskellige organiseringsformer under Bygherren – Organisering af arbejdsmiljøkoordineringen

Læs mere:

Udbud af arbejdsmiljøkoordinering

Hvis koordinatorrollerne udbydes, må bygherren tage stilling til, hvem der i bygherreorganisationen har relevant ekspertise på arbejdsmiljøområdet til at beskrive, udbyde, bedømme og kontrollere arbejdsmiljøkoordinatoropgaven. Det kan eventuelt være en del af bygherrerådgivningen – se evt. Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

En udførlig skriftlig aftale om arbejdsmiljøkoordinatorens ydelser og kompetencer er med til at sikre, at bygherren får indfriet sine arbejdsmiljømål i projektet. Aftalen skal omfatte arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver.

Generelle overvejelser i forbindelse med indgåelse af aftale med arbejdsmiljøkoordinatoren omfatter:
 • Hvilke krav der skal stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kvalifikationer, herunder praktisk erfaring, ledelseskompetencer, erfaring som facilitator m.v.
 • Har bygherren særlige krav til måden, som arbejdsmiljøkoordineringen udføres på, fx procedurer, skabeloner mm? Anvendes bygherrens eller arbejdsmiljøkoordinatorens egne paradigmer til plan for sikkerhed og sundhed?
 • Om ydelsesbeskrivelsen skal suppleres med opgaver i forhold til det konkrete projekt, fx udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitik for projektet.
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinatoren giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for.
 • Om der er afsat tilstrækkelig tid og økonomi til samarbejdet med de andre aktører.
 • Hvordan vurdering og feedback om arbejdsmiljøkoordineringen undervejs i projektet skal formidles til bygherren, fx rapportering eller møder.
 • Arbejdsmiljøkoordinatorernes deltagelse i projektgennemgangsmødet, samt andre møder hvor projektet planlægges og optimeres.
 • Evaluering af arbejdsmiljøindsatsen i hele byggeprocessen
Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (P) er desuden:
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s deltagelse i og adgang til relevante beslutninger på projekteringsmøder. Skal der afholdes et opstartsmøde om arbejdsmiljøkoordineringen for projekterende, herunder om samarbejdet og aftaler om dokumentation af arbejdsmiljøindsatsen
 • Hvilke værktøjer og metoder arbejdsmiljøkoordinator (P) skal bruge i arbejdsmiljøkoordineringen, fx afholdelse af workshops for de projekterende
 • Hvordan arbejdsmiljøkoordinator (P) skal dokumentere sit arbejde, fx ved udfyldelse af logbog
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s inddragelse vurdering af rækkefølge og varighed af de enkelte arbejder/arbejdsfaser
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s samarbejde med projekteringslederen
 • Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Udarbejdelse af journalen for fremtidig reparation og vedligeholdelse af det færdige projekt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (P)’s afrapportering til bygherren
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
Overvejelser ved indgåelse af aftalen med arbejdsmiljøkoordinator (B) er desuden:
 • Fyldestgørende overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til arbejdsmiljøkoordinator (B)
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s adgang til relevante beslutninger på bygge- og entreprisemøder, samt i forbindelse med projektændringer, der har betydning for fællesområder og fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Tydeliggørelse af, hvornår arbejdsmiljøkoordinator (B) giver anvisningerne om den planlægning, afgrænsning og koordinering, som bygherren har ansvaret for
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B) inddragelse i koordineret planlægning af tid og rækkefølge af de forskellige arbejdsopgaver i fællesområder
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s deltagelse i byggemøder og koordineringsmøder efter aftale med byggeledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s information fra byggelederen og andre om observerede risikobetonede forhold på byggeplads
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)'s observationer og indsats for at sikre, at samarbejde om arbejdsmiljøforhold på byggepladsen fungerer tilfredsstillende, herunder fx fastlægge hvilke sprog der benyttes på opstartsmøder, sikkerhedsmøder og runderinger med udenlandske virksomheder og medarbejdere
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s personligt fremmøde for at kontrollere, om koordineringen på byggepladsen fungerer efter hensigten, og at aftaler bliver fulgt
 • Arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opdatering af hvilke entreprenører, der arbejder på byggepladsen mv.
 • Ajourføring af plan for sikkerheds og sundhed
 • Ajourføring af journalen under udførelsen – foretages det af arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B)?

Læs mere:

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 8. november 2022