Bygherren – Rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen

Bygherren skal fastlægge rammerne (bl.a. opgavernes omfang, tid og økonomi) for de opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatorerne skal udføre. Det gælder både i forhold til koordineringen under projektering og udførelse.

Bygherren kan ikke overdrage sit ansvar for overholdelsen af arbejdsmiljøreglerne, men bygherre kan overdrage de opgaver, der følger af reglerne.

Det er derfor i bygherrens interesse, at arbejdsmiljøkoordinatorerne er klar over de forventninger til løsningen af opgaverne, som bygherren har til dem. Det gælder både i forhold til koordineringen under projektering og udførelse.

Se også Bygherre – Udpegning af arbejdsmiljøkoordinatorer

Aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Erfaringsmæssigt er det godt, at rammesætningen er sat allerede inden arbejdsmiljøkoordinatoren udpeges, fx i udbud eller ydelsesbeskrivelse. På den måde kan den kommende arbejdsmiljøkoordinator tage højde for bygherrens krav og forventninger i sit tilbud.

Det vil ikke være tilstrækkeligt i aftalen kun at henvise til en generel ydelsesbeskrivelse. Aftalen om arbejdsmiljøkoordineringens omfang må præciseres for det konkrete projekt.

Agerer på bygherrens vegne

Det er vigtig del af rammesætningen, at bygherren tydeligt markerer, at arbejdsmiljøkoordinatoren agerer på bygherrens vegne. Arbejdsmiljøkoordinatoren kan fx benytte e-mail adresse tilknyttet bygherres domæne.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan desuden benytte bygherrens logo på tøj, brevpapir og e-mails.

Bygherrens forventningsafstemning

Det anbefales, at bygherren tager kontakt til arbejdsmiljøkoordinatoren, når denne er udpeget for en drøftelse af bygherrens forventninger til opgaven.

Det kan ske telefonisk eller på et møde. Det vil her være relevant at drøfte arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver og beføjelser ud fra de krav, der er stillet i udbuddet eller ydelsesbeskrivelsen.

Dagsorden for forventningsafstemningsmøde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator kan være:
 1. Orientering om lovkrav og at arbejdsmiljøkoordinator handler på bygherrens vegne
 2. Arbejdsmiljøkoordinators mandat
 3. Har bygherren en arbejdsmiljøpolitik? Eller skal der laves arbejdsmiljøprogram eller målsætninger for det konkrete projekt?
 4. Bygherrens synlighed i hele byggeprocessen
 5. Kommunikationslinjer i projektet
 6. Arbejdsmiljøkoordinators præsentation af, hvordan arbejdsmiljøkoordineringen vil foregå:
  • Dokumentation for arbejdsmiljøkoordinering
  • Fastlægge løbende møder mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator
  • Aftale om arbejdsmiljøkoordinators mandat/beføjelser
  • Aftale hvordan bygherre støtter op om arbejdsmiljøkoordinatorens arbejde
  • Håndtering af opstartsmøder
 7. Definere sagstypen i fællesskab. Er projektet særligt kompliceret, tidsplan stram mm, som kan fordre, at der er behov for yderligere tiltag? Og hvordan skal de finansieres
 8. Håndtering af ulykker og nærvedulykker, sætte mål for ulykkesfrekvens
 9. Journal – kommunikation med drift under udarbejdelse og overdragelse
 10. Statusmøder mellem arbejdsmiljøkoordinator og bygherre om, hvorvidt arbejdsmiljøkoordineringen fungerer efter hensigten

Hjælp til rammesætning

For hjælp til rammesætning kan bygherren kontakte sin bygherrerådgiver. Vælger bygherren at fordele koordineringen på flere arbejdsmiljøkoordinatorer, fx med en arbejdsmiljøkoordinator for projektering (P) og en anden arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) kan arbejdsmiljøkoordinator (P) give input omkring arbejdsmiljøkoordinator (B)’s opgaver og beføjelser.

Andre aktørers kendskab til arbejdsmiljøkoordinators rolle

Det er vigtigt, at rådgivere, projekterende og entreprenører kender den kompetence og rolle, som bygherren har delegeret til arbejdsmiljøkoordinator.

Det kan sikres ved at være en synlig bygherre, der involverer sig i og følger op på arbejdsmiljøkoordineringen i forhold til aktørerne. En synlig bygherre giver også løbende arbejdsmiljøkoordinator den fornødne opbakning på møder, der behandler arbejdsmiljø, fx risikovurdering og -styring på byggepladsen.

Det er en fordel for alle parter, at bygherre og arbejdsmiljøkoordinator foretager en forventningsafstemning, således at også rådgivere og entreprenører får klarhed over den kompetence og rolle, som bygherren har delegeret til arbejdsmiljøkoordinatoren. Det kan ske på indledende møder med aktørerne, hvor det præciseres, at bygherren mener det alvorligt, når det skal fokuseres på et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Se mere under Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Samarbejde med projekteringslederen og Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Samarbejde på pladsen

Læs mere:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 8. november 2022