Bygherren – Plan for sikkerhed og sundhed

Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og ajourfører plan for sikkerhed og sundhed (PSS). PSS’en skal kunne danne grundlag for, at udførelsen af projektet kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt.

PSS’en udarbejdes under projekteringen og skal være tilgængelig på byggepladsen i første (færdige) udgave ved byggestart.

Ved små og mellemstore byggepladser skal der kun udarbejdes en PSS, når der forekommer særlig farligt arbejde omfattet af bilag 1 i Bekendtgørelsen om bygherrens pligter.

Det er vigtigt, at udarbejdelsen af PSS starter samtidigt med projekteringen, og at det sker i tæt tilknytning til projekteringen på en sådan måde, at projektet arbejdsmiljøoptimeres.

Bygherren skal medvirke til aftale mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringslederen om samarbejdet og input til PSS.

Bl.a. skal afgrænsningen af fællesområder og aftaler om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, samt tidsplan og byggepladstegninger fremgå af PSS.

Læs mere:

PSS i udbud

Det anbefales, at første udgave af PSS indgår som en del af udbudsmaterialet, og at PSS’en herefter tilpasses – med input fra byggeledelsen og fra den eller de valgte entreprenører – i perioden mellem udbud og de indledende forberedelser til etablering af byggepladsen.

Ajourføring

PSS og herunder tidsplan og byggepladstegninger skal i nødvendigt omfang opdateres og ajourføres løbende under udførelsen, når der sker væsentlige ændringer på byggepladsen. Hyppig opdatering kan være nødvendigt for at få det nødvendige overblik over bl.a. arbejdsområder og fællesområder.

Det er vigtigt, at det til enhver tid fremgår af PSS hvilke entreprenører, der har ansvar for et etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne.

Aftaler om ajourføring

Det er derfor vigtigt, at der er en klar aftale om, hvem og hvornår der følges op på informationerne i PSS. Det er ligeledes vigtigt, at det opdaterede materiale er vedlagt PSS, fx som bilag, og at det er dateret. Bygherren medvirker i denne afklaring.

Det er under alle omstændigheder bygherrens ansvar, at PSS, herunder tidsplanen og byggepladstegninger er udarbejdet efter reglerne og ajourføres.

Læs mere om tidsplaner og byggepladstegninger under Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og Arbejdsmiljøkoordinator (B) – Ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 27. november 2020