Bygherren – Koordinering under udførelsen

Under udførelsen har bygherren ansvaret for, at arbejdsmiljøet er koordineret i fællesområder. Arbejdsmiljøkoordineringen er et vigtigt led i at skabe en god sikkerhedskultur på byggepladsen.

Bygherren kan sikre en god arbejdsmiljøkoordinering ved at indgå skriftlig aftale med arbejdsmiljøkoordinator (P) om de konkrete opgaver, herunder tid og økonomi.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinator (B)s opgaver

Bygherren skal sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) koordinerer arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen omfatter:
 • At afgrænse sikkerhedsforanstaltninger og de enkelte arbejdsgiveres opgaver i fællesområderne, inden arbejdet går i gang.
 • Løbende afgrænsning af nye fællesområder, der opstår under udførelsen.
 • Ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) under udførelsen.
 • Ajourføring under udførelsen af journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.
 • At bygge- eller anlægsarbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet, når mindst 20 mand er beskæftiget samtidig i 30 dage, eller når arbejdsmængden overstiger 500 manddage.
 • Kontrol af aftaler med arbejdsgiverne om de fælles sikkerhedsforanstaltninger
 • Særligt på store byggepladser
  • Opstartsmøder med alle entreprenører, der skal udføre arbejder på pladsen
  • Sikkerhedsrunderinger mindst én gang hver 14. dag
  • Sikkerhedsmøder med alle entreprenører, herunder arbejdsmiljøorganisationer mindst én gang hver 14. dag
 • At arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt
 • Passende kontrol af, om arbejdsmiljøkoordineringen fungerer hensigtsmæssigt.
Bygherrens afgrænsning i forhold til fællesområder og de fælles sikkerhedsforanstaltninger omfatter blandt andet:
 • Belysning på fællesområder
 • Ansvar for orden og ryddelighed
 • Afmærkning af vejarbejde
 • Snerydning og grusning
 • Fjernelse af affald samt
 • Fælles velfærdsforanstaltninger

Alle aftaler skal fremgå af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som løbende skal ajourføres, hvis der sker ændringer. Hvis ansvaret for sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder overdrages mellem entreprenørerne på byggepladsen, skal det også fremgå af PSS.

Læs mere:

Indledende møde

Det er en god idé at holde et indledende fasemøde mellem bygherre, arbejdsmiljøkoordinator (B) og byggelederen.

På mødet gennemgås de væsentligste spørgsmål i forbindelse med arbejdsmiljømæssige risici. Desuden bør arbejdsmiljøkoordinators fremadrettede inddragelse under udførelsen aftales og planlægges.

Læs mere:

Flere byggepladser

Skal en bygherre ind på en anden bygherres byggeplads fx ved nedgravning af forsyningsledninger, så skal bygherrerne samarbejde om koordineringen af sikkerheden og sundheden på det eller de steder, hvor arbejderne foregår på byggepladsen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatorerne for de to byggepladser så tidligt som muligt bliver bekendt med og inddrages i vurderingen af sådanne projekter, og det er nødvendigt, at bygherrerne sikrer en egentlig dialog mellem de to arbejdsmiljøkoordinatorer.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022