Bygherren – Journalen

Bygherrens journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt udarbejdes af arbejdsmiljøkoordinatoren i henhold til aftalerne med bygherren under projektering og udførelsen. Journalen skal foreligge i færdig udgave, når byggeprocessen er færdig.

Journalen skal indeholde en liste over de særlige forhold vedrørende arbejdsmiljø, som der skal tages hensyn til i forbindelse med fremtidige arbejder, herunder reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på bygningen eller anlægget.

Den projekterende har ligesom bygherren en pligt til at udarbejde en liste over de særlige forhold vedrørende arbejdsmiljø, som det færdige byggeri eller anlæg måtte give anledning til. Se mere under Projekterende – Beskrivelse og liste ifm. fremtidige arbejder

Det forudsættes, at udarbejdelsen af journalen påbegyndes samtidigt med projekteringen og udarbejdes i tæt tilknytning til projekteringen og den efterfølgende udførelse. Det skal ske på en sådan måde, at projektet arbejdsmiljøoptimeres i relation til forventet fremtidig vedligeholdelse og reparation, så den færdige journal alene omhandler restrisici.

Aftaler om udarbejdelse og ajourføring af journalen

Bygherren bør aftale med arbejdsmiljøkoordinatorerne, projekteringslederen, og byggeledelsen, hvordan samarbejdet omkring én fælles liste/journal kan foregå.

Desuden bør bygherren inddrage dem, der efterfølgende skal anvende bygningen eller anlægget herunder evt. egne driftsfolk i vurderingen af de fremtidige arbejder. Der er et stort potentiale i forhold til dem, som efterfølgende skal drifte bygningen/anlægget.

Journalen skal ajourføres under udførelsen, hvis der sker ændringer i projektet, som vil indebære særlige arbejdsmiljøudfordringer, som har betydning for de fremtidige arbejder, herunder reparations- og vedligeholdsarbejder. Bygherren må afklare, om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der sammen med den projekterende sørger for opdateringen af journalen under udførelsen.

Ajourføringen af journalen bør ske løbende. Det anbefales, at bygherren aftaler opgaven som en del af projektopfølgningen fra projekteringslederen indtil bygningen, konstruktionen eller anlægget afleveres færdigt til bygherren, og bistået af arbejdsmiljøkoordinator for projektering og udførelsen. Den opdaterede journal vil så indgå i det samlede materiale, som de projekterende skal udarbejde ved projektets færdiggørelse.

Overdragelse af journalen

Endelig journal skal færdiggøres og foreligge, når det færdige byggeri er afsluttet, og bygningen eller anlægget er overdraget til bygherren.

Læs mere:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 16. marts 2018