Bygherren – Bygherrens politik

I byggeprogrammet kan bygherren med fordel udarbejdede en arbejdsmiljøpolitik, der beskriver mål for arbejdsmiljøstandarden ved projektets udførelse og drift, og hvordan bygherre vil sikre, at målene indfries.

Bygherrens arbejdsmiljøpolitik kan også indarbejdes i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og i byggesagsbeskrivelsen.

Arbejdsmiljø er en integreret del af det samlede bygge- eller anlægsprojekt.

Arbejdsmiljø skal derfor altid indgå i overvejelserne, når de øvrige væsentlige elementer i projektet vurderes, fx:

 • Bygbarhed
 • Bæredygtighed
 • Byggeeffektivitet
 • Driftbarhed, herunder reparation og vedligehold
 • Økonomi
 • Samarbejde og konflikthåndtering

Læs mere:

Entrepriseform

Ved valg af entrepriseform skal det også overvejes, hvordan arbejdsmiljøarbejdet kan organiseres, så der opnås det bedst mulige arbejdsmiljø på byggepladsen og i den efterfølgende drift og vedligehold. Få eventuelt hjælp hertil fra bygherrerådgiveren.

Læs mere:

Arbejdsmiljømål

Bygherrens arbejdsmiljøpolitik kan fastlægge, at arbejdsmiljøindsatsen skal beskrives og vurderes på samme kvalitetsniveau som andre parametre, såsom tekniske løsninger, tid og økonomi. Og det er vigtigt, at bygherren tilrettelægger arbejdsmiljøindsatsen i et tæt samarbejde mellem sine rådgivere, de projekterende og entreprenørerne.

Bygherren kan sammen med sine rådgivere opstille arbejdsmiljømål for bygge- og anlægsprojektet. Det er vigtigt at konkretisere målene, så projekterende og udførende løbende kan dokumentere, at målene er indfriet.

For de områder i projektet, hvor der identificeres særlige arbejdsmiljørisici – fx nedrivning, udgravning og montage af vinduer – bør der opstilles specifikke mål. Det kan fx være:

 • Ingen alvorlige ulykker
 • Ingen manuelle løft/bæring/transport over 15 kg
 • Ingen støv på byggepladsen
 • Støj- og vibrationsbelastninger der følger branchevejledningens anbefalinger
 • Ingen brug af stiger
 • Adskillelse mellem kørende og gående trafik på byggepladsen
 • Fælles brug af tekniske hjælpemidler på byggepladsen

På sikkerhedsmøderne kan arbejdsmiljøkoordinator (B) løbende følge op på arbejdsmiljømålene og aftale med byggeledelsen og entreprenørerne, hvordan eventuelle afvigelser håndteres.

Specifikke mål rettet mod drift og vedligehold kan være, fx:

 • Sikre adgangsveje, bl.a. i forbindelse med flytning af møbler ud/ind i bygningen
 • Indretning af faciliteter, fx nem adgang til drift og vedligehold af teknikrum, serverrum, klimaanlæg, køleanlæg, solceller og brandmateriel
 • Sikre gode ergonomiske arbejdsstillinger i forbindelse med bl.a. vinduespudsning, udskiftning af lamper og pærer.
 • Her kan arbejdsmiljøkoordinator (P) løbende følge op på arbejdsmiljømålene under projekteringen.

Læs mere:

Aktiviteter der styrker samarbejde og kommunikation

Bygherren kan ligeledes med fordel vælge nogle aktiviteter, der kan fremme samarbejdet mellem aktørerne i programmering, projekteringen og under udførelsen. Det kan fx være procesgennemgangsmøder, workshops, teambuilding og sociale arrangementer (fx fejre milepæle).

Inddragelse af entreprenørens erfaring så tidligt som muligt – fx under projekteringen – kan være givtigt.

Det kræver et tillidsfuldt samarbejde mellem aktørerne.

Bygherren kan i arbejdsmiljøpolitikken fastlægge en række faciliteter og aktiviteter. Det kan fx være:
 • Fælles kantine, kontorer og møderum på byggepladsen
 • Toolbox-møder holdes hver dag på byggepladsen
 • Dansk tales på pladsen med oversættelse til relevante sprog
 • Portvagt og reception
 • Logistiksystem
 • Bade- og toiletfaciliteter med omklædning
 • Affaldscentral
 • Veje og P-pladser
 • Materieludlejning
 • Events for håndværkerne på pladsen

Nogle bygherrer har også gode erfaringer med at belønne god arbejdsmiljøstandard. Det kan være bonusordninger, hvor virksomheder og ansatte bliver belønnet for at leve op til den bedst mulige arbejdsmiljøindsats. Konkurrencer kan medvirke motiverende til at overholde arbejdsmiljøstandarden.

Læs mere:

Udenlandsk arbejdskraft

Bygherre skal kunne håndtere, at der er udenlandske håndværkere på byggepladsen.

Derfor skal arbejdsmiljøkoordineringen også tage højde for, at der tales flere sprog.

Bygherren skal ved sine aftaler med projekterende, entreprenører og byggeledere m.v. og ved aftaler med sine arbejdsmiljøkoordinatorer medvirke til at sikre, at der kan foregå den nødvendige kommunikation om arbejdsmiljø under projekteringen og under udførelsen på byggepladsen.

Læs mere:

Arbejdstid

Udenlandske ansatte og andre, som kommer langvejs fra, kan have ønsker om lange arbejdsdage. Bygherren må overveje – eventuelt i dialog med virksomhederne – hvordan arbejdet arbejdsmiljøkoordineres og afgrænses, så det kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. Bygherren kan stille krav om, hvornår der må arbejdes på byggepladsen, fx ift. vagtordning.

Arbejdsklausuler

Bygherren kan udarbejde arbejdsklausuler vedr. ovenstående. Læs mere i Værktøj til at supplere arbejdsklausul med sikkerhedsmæssige krav

Læs mere:

 

Tags: , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 8. november 2022