7 Arbejdsmiljøkoordinatorens rolle

Arbejdsmiljøkoordinator i projektering og udførelse skal udpeges af bygherren.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have den lovpligtige viden, erfaring og uddannelse som beskrevet i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Da renoveringsprojekter ofte er komplekse, anbefales det, at arbejdsmiljøkoordinator har erfaring fra lignende projekter.

Bygherren skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinatoren får en fremtrædende rolle i projektorganisationen og et mandat til at handle på bygherrens vegne. Bygherren skal sætte rammerne for arbejdsmiljøkoordineringen og bør formelt overdrage koordineringsopgaven til arbejdsmiljøkoordinatoren, fx via et overdragelsesdokument.

Der skal være afsat ressourcer til, at arbejdsmiljøkoordinering i projektering og udførelse kan forløbe tilfredsstillende. Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen skal inddrages i nødvendigt omfang under projekteringen, fx på projekteringsmøder. Der vil være behov for løbende personlig tilstedeværelse i udførelsesfasen, da der vil være behov for jævnlig koordinering og afgrænsning, i og med at renoveringsopgaver ofte støder på uforudseelige forhold, som ændrer planerne.

Ved overdragelsesforretningen mellem arbejdsmiljøkoordinator i projektering og arbejdsmiljøkoordinator i udførelsen skal eventuelle procedurer for uforudseelige forhold, herunder vurdering af arbejdsmiljøforhold, også overdrages.

Det skal afklares, hvilken arbejdsmiljøkoordinator der koordinerer ved omprojektering og anden projektering, som foregår i udførelsesfasen, herunder eventuel opdatering af PSS og journalen.

Læs mere: