5 Projektering

Projekteringen skal medvirke til at fastlægge renoveringsprojektet entydigt og sikre, at risici bliver identificeret og håndteret for at skabe et godt arbejdsmiljø på byggepladsen.

Et godt projekt- og udbudsmateriale er nemlig en væsentlig forudsætning for entreprenørens mulighed for at tilrettelægge renoveringsopgaven på en god måde både i forhold til arbejdsmiljø, men også tid og kvalitet. Det er således også i bygherrens interesse, at projektet er grundigt gennemarbejdet. Det er vigtigt, at alle væsentlige beslutninger er taget inden udbud, da det forbedrer entreprenørens mulighed for at planlægge renoveringsforløbet og bestille materialer hjem i god tid.

Projektet skal være gennemarbejdet

Renoveringsprojekter er typisk komplekse, og det stiller krav til, at projektet gennemarbejdes i projekteringsfasen. Det bør derfor tilstræbes, at renoveringsprojektet projekteres færdigt, før udførelsesfasen starter, da det giver det bedste udgangspunkt for planlægningen. Man kender alle forudsætninger for og risici ved projektet.

Er forundersøgelser undtagelsesvist ikke udarbejdet i initiativ- eller programfasen, skal de udarbejdes hurtigst muligt og helst tidligt i projekteringen, så de kan danne grundlag for planlægning og projektering af renoveringsopgaven. Projekterende og rådgivere skal på baggrund af resultaterne af forundersøgelserne give bygherren overslag på, hvad miljøsanering og andre foranstaltninger medfører af omkostninger.

Bygbarhed

Projekteringen skal ikke kun have fokus på produktet, men også på byggeprocessen. Det er især nødvendigt i renoveringsprojekter, hvor man ofte er nødt til at tilpasse løsninger til eksisterende forhold, og hvor logistik og tilgængelighed ofte er kritisk for udførelsen. Dette kræver, at projekterende og rådgivere i høj grad forholder sig til de arbejdsprocesser, som entreprenørerne skal udføre, og at disse vurderes i forhold til arbejdsmiljørisici og bygbarhed.

Hvis projektet ikke er ordentligt gennemarbejdet, vil det afføde uafklarede spørgsmål fra entreprenører i tilbudsfasen eller medføre mangler, der vil kræve ændringer af projektmaterialet under udførelsen. Dette kan belaste både projektets tid og økonomi.

Projekteringen skal for at opnå et arbejdsmiljømæssigt bygbart projekt tage hånd om:

  • Forundersøgelser
  • Identifikation af de enkelte arbejdsprocesser og vurdering af arbejdsmiljørisici forbundet hermed
  • Identifikation af tidsforbrug til de enkelte arbejdsprocesser og rækkefølge af disse (input til tidsplan)
  • Byggepladsplan(er) og logistik
  • Overvejelser om miljøsanering og uforudseelige forhold

Projekteringen af renoveringsprojektet skal omfatte: