4.3.4 Skimmelsvamp

Skimmelsvamp kan opstå i forbindelse med fugtskader, på fugtige steder og i bygningskonstruktioner.

Skimmelsvamp kan give sundhedsmæssige gener såsom irriterede øjne, hvæsende vejrtrækning, hoste, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Derfor er det vigtigt at få undersøgt i de tidlige faser af renoveringsprojektet, om der er forekomster af skimmelsvamp, så der kan tages de nødvendige forholdsregler ved sanerings- og renoveringsarbejdet.

Der bør især ved større forekomster af skimmelsvamp (areal over 3 m2) laves en tilstandsundersøgelse med henblik på en vurdering af, hvad årsagen er til skimmelsvampeangrebet, og hvordan det skal håndteres.

Arbejde, som involverer skimmelsvamp, er særligt farligt arbejde angivet i bilag 1 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Det stiller særlige krav til de projekterendes angivelser i projektmaterialet, ofte i arbejdsbeskrivelsen, og til beskrivelse og afgrænsning af arbejdsområdet i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, før det igangsættes.

Læs mere: