4.3.2 PCB

PCB er en gruppe kemiske stoffer, som er meget miljø- og sundhedsskadelige. Forkortelsen betyder Poly-Chlorerede-Biphenyler.

PCB har nogle brandhæmmende og blødgørende egenskaber og er blevet brugt i mange byggematerialer fx fuger, indtil det blev forbudt. PCB kan optages gennem hud, indånding og indtag via munden. PCB anses for at være kræftfremkaldende og kan skade evnen til forplantning. Afhængig af typen kan PCB virke toksisk for lever, immunsystem og nervesystem samt være hormonforstyrrende.

PCB har den egenskab, at den spreder sig til andre byggematerialer, og derfor skal forundersøgelserne afdække ikke bare forekomst og koncentration, men også spredning fra kilden, fx fugematerialet.

Arbejde med sanering af PCB er særligt farligt arbejde angivet i bilag 1 i bekendtgørelsen om bygherrens pligter. Det stiller særlige krav til de projekterendes angivelser i projektmaterialet, ofte i arbejdsbeskrivelsen, og til beskrivelse i plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering for arbejdets udførelse, før det igangsættes.

PCB:

Typiske forekomster: Fugematerialer, kantforsejling på termoruder, maling, kondensatorer fx i lysstofarmaturer

Forbud: 1/11 1977 for PCB i åbne systemer, fx fugemasse

Totalforbud: 1986

Læs mere: