3.2 Bygherrens krav til rådgivere og projekterende

Bygherren kan sikre, at der bliver indarbejdet arbejdsmiljøhensyn allerede i programfasen og de indledende faser af projekteringen.

I FRI og Danske Ark’s ydelsesbeskrivelser for henholdsvis Byggeri og planlægning og Bygherrerådgivning fremgår lovgivningens krav til projekterende og rådgivere. Derudover kan bygherren  stille supplerende krav, fx til yderligere detaljering af udførelsestidsplanen eller risikovurderinger.

Bygherren kan stille krav i udbudsmateriale til rådgiverkontrakten om, at de projekterende beskriver, hvordan de i projekteringen vil identificere og håndtere arbejdsmiljømæssige risici i udførelse og drift. Dette kan være et underkriterium ved anvendelse af tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt.

Hvis renoveringsopgaven udbydes i en projektkonkurrence, bør det overvejes, hvordan arbejdsmiljøhensyn allerede her tænkes ind. Bygherren kan som en konkurrenceparameter bede om en beskrivelse af, hvordan renoveringen kan gennemføres og lade det indgå som et af underkriterierne. Ellers bør bygherren have fokus på, at de principper, som vises og beskrives i konkurrencen, skal vurderes i forhold til bygbarhed og arbejdsmiljø efterfølgende.

Det er vigtigt, at bygherren følger op på, om projekterende og rådgivere leverer den aftalte ydelse i forhold til arbejdsmiljø.

Læs mere: