1.1 Sammenfatning

Renovering har nogle særlige arbejdsmiljøproblemstillinger

 • Det er typisk arbejdskrafttungt arbejde, hvor forholdene forringes af snæver plads og udfordringer med logistikken både udendørs og inde.
 • Bygningens givne rammer giver sjældent mulighed for at anvende standardløsninger.

Renovering omfatter både nedrivning og genopbygning.

Bygherrens opgaver

 • Bygherren er ansvarlig for, at arbejdsmiljøkoordineringen under projektering og udførelse finder sted på tilfredsstillende vis.
 • Bygherren skal sikre, at der afsættes den nødvendige tid og økonomi til forundersøgelser, projektering og udførelse.
 • Bygherren har betydelig indflydelse på, hvor godt renoveringsprojektet gennemarbejdes, og hvordan arbejdsmiljø prioriteres. Et godt gennemarbejdet projekt giver bedre muligheder for opnå høj produktivitet på byggepladsen, samt godt arbejdsmiljø og god kvalitet.
 • Bygherren bør opsætte målsætninger for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet gennem en arbejdsmiljøpolitik og bidrage med den eksisterende viden om bygningen, som findes i organisationen, fx hos driftsfolk.

Særligt under planlægning og projektering

 • Der er behov for grundige forundersøgelser, fx af bygningsforurening.
 • Projektet skal være velplanlagt, herunder vurdering af den periode, som skal afsættes til udførelsen af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser.
 • Som projekterende og rådgiver har man en særlig opgave i at gennemtænke projektets arbejdsprocesser i forhold til arbejdsmiljø og bygbarhed.

Projektet anses for bygbart, når projektmaterialet er udarbejdet, så arbejdet kan udføres effektivt, sikkert og uden fejl og mangler. Arbejdsmiljømæssig bygbarhed omfatter både sikkerhed og sundhed. Desuden skal projektet beskrives på en måde, så entreprenøren får de nødvendige oplysninger til at kunne give tilbud og gennemføre renoveringsopgaven på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Særligt under udførelsen

 • I udførelsesfasen af et renoveringsprojekt er der særligt brug for tæt samarbejde mellem alle aktører.
 • Bygherren og de projekterende (via projektopfølgning og fagtilsyn) skal være aktive medspillere. I dialog med entreprenøren skal de finde løsninger på udfordringer og tage nødvendige beslutninger fx ved uforudseelige forhold, som der næsten altid vil opstå, og ved behov for yderligere forundersøgelser.
 • Anvendelse af Trimmet byggeri eller tilsvarende tankegang kan være med til at skabe dette samarbejde og sætte fokus på forhindringer og (arbejdsmiljø)risici i entreprenørens planlægning af arbejdet. Trimmet byggeri er den danske fortolkning af Lean Construction og handler om at skabe en bedre byggeproces gennem samarbejde om at øge værdien af byggeriets output og mindske omkostningerne i byggeriet.
 • Bygherren kan vælge at stille krav til entreprenørens styring af renoveringsopgaven.