8 Risici som følge af projektets udformning

Det skal i plan for sikkerhed og sundhed (PSS) beskrives, hvilke risici og andre særlige forhold der er forbundet med gennemførelse af det konkrete projekt.

Af hensyn til de øvrige arbejdsgiveres beskæftigede på byggepladsen skal PSS beskrive hvilke særlige foranstaltninger, der eventuelt skal tages i de fællesområder, hvor der udføres særligt farligt arbejde. Der skal som minimum tages stilling til skiltning i de fællesområder, hvor der skal anvendes personlige værnemidler, så andre på byggepladsen ikke ved en fejl begiver sig ind i disse områder uden værnemidler.

Fællesområder kan være hele byggepladsen, fx hvis en arbejdsgivers ansatte udfører arbejde med et meget højt støjniveau.

Hvis der er særlig risiko for udslip af sundhedsskadelige stoffer, brand, eksplosion, ulykker m.v., skal nødvendig samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner beskrives, herunder hvem der har ansvaret for samordningen.

Mulige risici fra projektets omgivelser skal beskrives – fx hvis projektets nabo er et spildevandsanlæg, trafikale forhold og kraner fra tilstødende byggeprojekter.

Læs mere: