BO-VESTs brug af prøvehuse

BO-VEST er administrationsselskab for tre almene boligorganisationer i nordvestegnen og forestår i øjeblikket flere store renoveringsprojekter. Byggeudviklingschef Jesper Rasmussen fortæller her om, hvordan brugen af prøvehuse forbedrer flowet i byggeprocessen.

BO-VEST er blandt andet i gang med en totalrenovering af et område med 550 rækkehuse i Albertslund Syd. I den forbindelse er BO-VEST gået ind i et projekt, der skal udvikle renoveringsmetoder, som kan forbedre energiklassen.
”Som en del af projektet blev seks huse renoveret i fuldskala i seks forskellige energiklasser. Renoveringsmetoderne blev evalueret og indgik i beslutningen om hvilket projekt, der blev ført ud i livet,” forklarer Jesper Rasmussen. Arbejdsmiljø var et af kriterierne i denne renovering.

Evalueringen
Under renoveringen af prøvehusene blev der udarbejdet et dynamisk dokument, hvor man på systematisk vis opsamlede erfaringerne med renoveringsprocessen fra projektering, over udførelse til den første drift. Dokumentet er opdelt på bygningsdelsniveau, og det er brugt som udgangspunkt for de igangværende renoveringer. ”Renovering af prøvehuse og dokumentation af erfa-ringerne har været et godt afsæt for selve renoveringen. Vi har fået afprøvet metoder og fået et godt overblik over de risici, som der er forbundet med renoveringen,” forklarer Jesper Rasmussen.

Grundige forundersøgelser
Fordelen ved renovering af prøvehusene var desuden, at der herigennem blev lavet en 100% forundersøgelse, fordi de enkelte bygningsdele blev pillet fra hinanden. Ofte laves der kun stikprøvevise forundersøgelser, da man har begrænset adgang til husene inden renovering. Beboerne fraflytter nemlig først, når renoveringen går i gang. ”Alle rækkehusene er ens, og derfor fik vi et godt kendskab til, hvad der var af bygningsforurening,” siger Jesper Rasmussen.

Håndtering af PCB
Entreprenøren valgte at udføre renoveringen på en anden måde end under renovering af prøvehusene. De valgte at fjerne facade og tag på 1. salen, selv om der ikke var lagt op til dette i udbuddet. Årsagen var, at de mente, at der var et bedre flow i renoveringen, hvis man fjernede facade og tag. Entreprenøren havde beregnet, at dette kunne gøres uden en merpris.

Det betød dog, at man skulle håndtere PCB, fordi det ved forundersøgelser var konstateret i facaden. PCB-sanering er omfattende og skulle foregå i et forløb for sig, og derfor var det nødvendigt at forlænge tidsplanen. Dette blev godkendt af Landsbyggefonden. Totaløkonomisk set så kunne det dog godt betale sig, fordi flowet i projektet blev bedre af at fjerne facade og tag.

At bygge blandt beboere
Når der renoveres så mange huse på en gang, er det oplagt at få lavet nogle arbejdsgange, som kan gentages fra hus til hus. Der flytter cirka 12 familier ud ad gangen, og i alt er der hele tiden cirka 100 familier genhuset i andre boligområder. Derfor skal tidsplanen følges, for ellers går der kludder i systemet.

Det betyder også, at beboerne bor i det område, som renoveres. Det er svært at trække en direkte grænseflade mellem beboere og byggeplads, og derfor gøres der meget ud af at informere beboerne om, hvad der foregår på byggepladsen, samt skilte og afspærre grundigt, så der ikke opstår farlige situationer. ”Lige nu er vi ved at renovere rækkehusene midt i kvarteret, så derfor er vi afhængige af, at både beboere og håndværkere respekterer de adgangsveje, parkeringsarealer m.m., som er afsat,” forklarer Jesper Rasmussen. Her har boligselskabets personale også en vigtig opgave i at være bindeled mellem beboerne og byggepladsens folk.

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018