BO-VEST laver arbejdsmiljøprogram

Jesper Rasmussen er byggeudviklingschef i BO-VEST og fortæller her, hvordan og hvorfor de har udarbejdet et arbejdsmiljøprogram for deres projekter.

BO-Vest er et administrationsselskab for tre almene boligorganisationer på Københavns vestegn. BO-VEST har en byggeafdeling med projektledere, som tager sig af byggeprojekterne som bygherrerepræsentanter.

Dialogmøde med Arbejdstilsynet
På et af renoveringsprojekter har Arbejdstilsynet været på besøg. Renoveringen var kompleks, bl.a. på grund af trange forhold, som gjorde det nødvendigt med et løbende fokus på afspærringer og en detaljeret tilrettelæggelse af arbejdet. Under besøget spurgte Arbejdstilsynet BO-VESTs projektleder, hvad de som bygherre gjorde for at håndtere bygherrens pligter. Det havde han svært ved at svare på, fordi der ikke var et stort fokus på bygherrens pligter, andet end at arbejdsmiljøkoordineringen bydes ud med rådgivning eller entreprisen. Arbejdstilsynet indbød derfor til et dialogmøde om emnet – en landsdækkende indsats, som Arbejdstilsynet primært tilbyder flergangsbygherrer.

BO-VEST takkede ja til et dialogmøde med Arbejdstilsynet, hvor de på baggrund af de tilsynsførendes kendskab til deres byggesager fik en god snak om håndtering af bygherreansvaret. ”Arbejdstilsynet anbefalede, at vi fik systematiseret, hvordan vi overholder vores bygherrepligter, og hvilke krav vi stiller på vores byggesager,” forklarer Jesper Rasmussen.

Proces med autoriseret arbejdsmiljørådgiver
BO-VEST kontaktede efterfølgende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som de kendte fra tidligere. Sammen igangsatte de et forløb for at udarbejde et arbejdsmiljøprogram. ”Tanken er, at vi skal vedlægge dette arbejdsmiljøprogram, når vi byder rådgivning og entrepriser ud, så rådgiver og entreprenør kan se, hvad vi forventer på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøprogrammet bliver altså en del af kontraktgrundlaget,” siger Jesper Rasmussen. Arbejdsmiljøprogrammet er en skabelon, som projektlederen skal tilpasse fra gang til gang.

Der blev afholdt en række workshops, hvor den autoriserede arbejdsmiljørådgiver tydeliggjorde lovkomplekset omkring bygherre-entreprenør-projekterende/rådgiver og igangsatte en drøftelse af, hvad bygherreansvaret indebærer, og hvilke krav BO-VEST vil stille til rådgivere og entrepriser.

Renovering af rækkehuse i Albertslund Syd

Arbejdsmiljøprogrammets struktur
Arbejdsmiljøprogrammet omfatter fem politikområder: Byggepladssikkerhed, Arbejdspladskultur og samarbejde, Orden og ryddelighed, Beboere og Eget personale. ”Det har været vigtigt for os, at arbejdsmiljøprogrammet kommer til at omfatte vores eget personale, da de færdes i og ved byggepladsen. De har behov for at kende til byggeaktiviteterne, så de kan planlægge deres arbejde uden at blive eksponeret for arbejdsmiljørisici fra byggepladsen. De snakker desuden med beboerne, og derfor skal de kunne kommunikere, hvordan byggesagen skrider frem,” forklarer Jesper Rasmussen.

Opbygning af arbejdsmiljøprogram:

  • Politikker
  • Målemetoder
  • Krav til rådgivere og entreprenø-rer
  • BO-VESTs egen indsats
  • Kommunikation
  • Erfaringsopsamling

Politikker
Hver politik omfatter en beskrivelse, en eller flere målsætninger, en handleplan samt målemetode. ”Det har været vigtigt for os at lave nogle målsætninger, som vi kan følge op på. På den måde kan vi se, om vi lever op til det, som vi gerne vil, samt vurdere arbejdsmiljøstandarden på vores pladser. Vi vil bede arbejdsmiljøkoordinatoren lave denne opfølgning som en del af arbejdsmiljøkoordineringsydelsen,” forklarer Jesper Rasmussen. Handleplanen omfatter en beskrivelse af, hvad de enkelte aktører skal gøre for at efterleve politikken. Her er bygherrens bidrag ligeså væsentligt som rådgivers og entreprenørs.

Opbygning af politikker:

  • Beskrivelse
  • Målsætning
  • Handleplan
  • Målemetode

Eksempel skrevet af BFA Bygge & Anlæg

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018