Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Udarbejdelse af journalen

I forbindelse med projekteringen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejde en journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.

Journalen indeholder en liste over (eventuelle) særlige forhold vedrørende arbejdsmiljø, der skal tages hensyn til i forhold til fremtidige arbejder, herunder reparations- eller vedligeholdelsesarbejder på bygningen eller anlægget.

Det er den projekterendes ansvar, at projektet udformes på en sådan måde, at den færdige bygning/anlæg kan vedligeholdes og repareres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Den projekterende har ligesom bygherren en pligt til at udarbejde en liste over de særlige forhold vedrørende arbejdsmiljø, som det færdige byggeri eller anlæg måtte give anledning til.

Det anbefales, at arbejdsmiljøkoordinator (P) og den projekterende arbejder sammen om listen/journalen, således at den projekterende giver input til arbejdsmiljøkoordinatoren.

Læs mere:

Journalens indhold

Journalen skal indeholde oplysninger om de områder, hvor valg i projekteringen umiddelbart vil medføre problemstillinger i forhold til arbejdsmiljøet ved fremtidige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder i det færdige byggeri/anlæg, når det ikke kan lade sig gøre at projektere anderledes.

Journalen skal alene indeholde restrisici og skal angive en eller flere løsninger på, hvordan arbejdet i forhold til disse områder kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Læs mere:

Identifikation af fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold

Arbejdsmiljøkoordinator (P) vil ofte ud fra byggeprogrammet kunne identificere nogle af de fokusområder, hvor der vil kunne være problemstillinger med arbejdsmiljøet i forhold til reparation og vedligehold af det færdige projekt. Det kan være vinduesløsninger, hvor der kan være problemer med sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig polering og renholdelse, fx af ovenlys i atrium. Det kan være installationer i teknikrum eller på taget m.v., der vil være vanskelige at komme til og servicere.

Det færdige projektmateriale skal så vidt muligt have håndteret arbejdsmiljøproblemerne, så løsninger indgår i projektet og dermed ikke skal indarbejdes i journalen.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal altså udfordre de fagansvarlige projekterende i valg af metoder, materialer og konstruktioner i forhold til arbejdsmiljøet ved fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold.

Afklaring med projekteringslederen

Det er godt at afklare tidligt mellem bygherren, arbejdsmiljøkoordinator (P) og projekteringslederen, hvordan der arbejdes sammen om listen/journalen.

Det skal afklares, hvordan tilpasning af projektmateriale og journal løbende skal ske under projekteringen.

Dette gælder også den projektering, som eventuelt foregår under udførelsen. Den projekterende kan i denne sammenhæng fx være en entreprenør eller en leverandør.

Afklaring af hvem der foretager ajourføring under udførelsen

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal afklare med bygherren, om det er arbejdsmiljøkoordinator (P) eller (B), der ajourfører journalen under udførelsen, hvis der sker ændringer i projektet, som er relevante for fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligehold. Det er naturligvis vigtigt, at der er afsat tid hertil.

Hvis det er arbejdsmiljøkoordinator (B), som ajourfører journalen, skal arbejdsmiljøkoordinator (P) have overdraget journalen til denne.

Det vil dog normalt være en betingelse, at arbejdsmiljøkoordinator (B) samtidigt har fået overdraget ansvaret for koordinering af eventuel projektering, mens der bygges, herunder detailprojektering.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020