Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Samarbejde med projekteringslederen

Den projekterende skal medvirke til, at samarbejdet etableres, når arbejdsmiljøkoordinator (P) er udpeget. Samarbejdet skal fortsættes under hele projekteringen. Det vil typisk være projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P), der aftaler, hvordan samarbejdet kan forløbe.

Samarbejdet skal medvirke til, at arbejdsmiljøkoordinator (P) inddrages, når projekteringen går i gang og løbende konsulteres under projekteringen.

Bygherren skal sikre, at der arbejdsmiljøkoordineres for alle delprojekter herunder fx leverandørprojektering og ved detailprojektering under udførelsen.

Læs mere:

Møde mellem projekteringsleder og arbejdsmiljøkoordinator (P)

Projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P) bør umiddelbart efter udpegning af arbejdsmiljøkoordinator afholde et afklarende møde om samarbejdets organisering. Her kan det bl.a. aftales, hvordan inddragelsen af arbejdsmiljøkoordinator (P) kan foregå, fx på projekteringsmøder, ved særlige møder/workshops om arbejdsmiljørisici og/eller direkte kontakt mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og de enkelte i projektorganisationen.

Afklaringen sker under hensyntagen til arbejdsmiljøkoordinator (P)s aftale med bygherren.

Det kan være nyttigt at sætte ”arbejdsmiljø” (”bygbarhed”) som et fast punkt på dagsordenen på projekteringsmøderne.

Det skal aftales mellem projekteringslederen og arbejdsmiljøkoordinator (P), hvordan der kommunikeres om den løbende identifikation og forebyggelse af arbejdsmiljørisici.

Den projekterende – typisk projekteringslederen – skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinator (P) løbende konsulteres under projekteringen og får adgang til de dele af projektmaterialet, der er relevante for arbejdsmiljøet i forhold til projektets udførelse og anvendelsen af det færdige projekt. Det vedrører bl.a.:

  • Den projekterendes beskrivelse af, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes under udførelsen og i det færdige byggeri.
  • Hvordan den projekterende har taget hensyn til de generelle principper for forebyggelse i forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse af projektet. Det gælder især de valg og beslutninger, som har betydning for rækkefølge og tid til udførelse af arbejdsopgaverne.
  • Hvordan den projekterende har vurderet og implementeret arbejdsmiljølovgivningens krav, så de enkelte arbejder eller arbejdsfaser kan tilrettelægges i forhold til hinanden på en måde, så det kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt. I den forbindelse indgår en vurdering af de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner
mv., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt.

Læs mere:

Arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger

Arbejdsmiljøkoordinator (P) oplyser om, at den projekterende skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af arbejdsmiljøet.

Læs mere:

Granskning

Ved afslutning af den enkelte fase af projekteringen, fx forprojekt, gennemfører de projekterende ofte en granskning.  Tværfaglig projektgranskning bidrager til at finde fejl og risikobehæftede forhold, før projektet bliver opført med fejl. Under granskning skal arbejdsmiljøet med hver gang.

Det er en god ide, at arbejdsmiljøkoordinator (P)  deltager i granskningen og konsulteres af den projekterende, så det bliver muligt at afstemme plan for sikkerhed og sundhed (PSS) med projektmaterialet udover den løbende arbejdsmiljøkoordinering. Projekteringslederen indkalder arbejdsmiljøkoordinator (P) til granskningen.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal aftale deltagelsen i granskningen med bygherren, herunder tid til gennemgang af projektet.

Granskningen skal foregå tidsmæssigt, så den projekterende har tid til at indarbejde eventuelle kommentarer fra arbejdsmiljøkoordinator (P) i projektmaterialet.

Granskningens fokus

Der skal i projektmaterialet være taget højde for, at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes af entreprenørerne. Det kan fx være i forhold til følgende arbejdsopgaver, der indebærer:

  • Transport og løft af tunge byggematerialer
  • Brug af farlige stoffer og materialer
  • Behov for forundersøgelser
  • Særlige risici, såsom støv, støj m.v.

Uanset hvordan arbejdsmiljøkoordineringen tilrettelægges, skal arbejdsmiljøkoordinatoren løbende udfordre de fagansvarlige projekterende, hvis deres valg af metoder, materialer og konstruktionsløsninger vil kunne medføre arbejdsmiljøproblemer ved udførelsen af projektet og ved fremtidige reparations- og vedligeholdelsesopgaver.

 Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020