Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Særligt farligt arbejde

Den projekterende skal i projektmaterialet angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold, der er forbundet med det konkrete projekt og dets omgivelser, og som har betydning for sikkerhed og sundhed i forbindelse med projektets gennemførelse og den efterfølgende vedligeholdelse og reparation. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i kortlægning og forebyggelse af dette. De særlige risici bliver til særligt farligt arbejde under udførelsen. Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal medtage de projekterendes input i plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

I forbindelse med projekteringen skal den projekterende samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator (P) med henblik på i projektet, at minimere mængden af særligt farligt arbejde bl.a. i forhold til substitution af farlige stoffer og materialer, og farlige arbejdsprocesser. Restrisici med særligt farligt arbejde skal både i projektet og i plan for sikkerhed og sundhed håndteres, så virksomhederne kan planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres forsvarligt.

Arbejde, der er omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde, kan blandt andet være montering af tunge præfabrikerede elementer, eller nedrivning i dele af bygninger med asbest eller PCB.

Læs mere:

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal altid udarbejde en PSS, når der vil forekomme særligt farligt arbejde. På små og mellemstore pladser skal PSS for det særligt farlige arbejde indeholde samme elementer som en almindelig PSS.

Læs mere:

Plan for sikkerhed og sundhed skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder, der sikrer, at det særligt farlige arbejde kan udføres forsvarligt og uden at ansatte fra andre entreprenører på byggepladsen udsættes for arbejdsmiljørisici. I PSS er det altså især grænsefladerne til andet arbejde, der skal håndteres. Der kan fx være behov for beskrivelse i PSS af afskærmning, inddækning, advarselsskiltning og hvis øvrige virksomheder skal bruge personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at det markeres i tidsplanen i PSS i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde, og på byggeplanen hvor på byggepladsen, det særligt farlige arbejde vil forekomme.

Bygherrens fokus på andre risici

Bygherre kan i det konkrete projekt vælge at have fokus på flere arbejdsmiljømæssige risici udover de arbejder, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, og hvor bygherren ønsker entreprenørens skriftlige vurdering.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 27. november 2020