Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Projektgrundlaget

Det er en forudsætning, at arbejdsmiljøkoordinator (P) gøres bekendt med de overordnede beslutninger om projektet, allerede før den egentlige projektering er gået i gang. Det gælder fx, hvis der foreligger et skitseprojekt.

Et forudgående kendskab til de overordnede rammer for projektets udformning, pladsforhold, omgivelser, entrepriseform, tidsplan og kompleksitet er et nødvendigt afsæt for den efterfølgende arbejdsmiljøkoordinering.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) bør sætte sig godt ind i byggeprogrammets indhold. Det giver blandt andet mulighed for at vurdere, om der skal udføres særligt farligt arbejde, fx gravearbejde, elementmontage, arbejde i højder m.v.

Byggeprogrammet giver også mulighed for at identificere fokusområder fra starten af projekteringen. Fokusområderne – fx brug af tekniske hjælpemidler, støv og støj drøftes løbende under projekteringen med henblik på forebyggelse af arbejdsmiljørisici og i forhold til udarbejdelsen af plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og journalen.

Når arbejdsmiljøkoordinator er med fra starten – gerne før projekteringen starter – vil det være muligt at sætte fokus på arbejdsmiljøarbejdet i fastlæggelsen af tidsplanen.

Der bør afsættes ressourcer hos de projekterende, så de har tid til at deltage i opstartsworkshops med arbejdsmiljøkoordinatoren.

Det anbefales at holde et opstartsmøde med bygherre, rådgiver og projekterende, hvor de væsentligste spørgsmål i forbindelse med arbejdsmiljørigtig projektering afklares. Det kan blandt andet være emner som:
 • Bygherres arbejdsmiljøpolitik for projektet
 • Klarhed over hvilke virksomheder, der projekterer, og hvem der har ansvaret for grænseflader mellem de forskellige projektdele
 • Særlige hensyn som koordineringen skal tage i forbindelse med entrepriseformen
 • Resultaterne af gennemført forundersøgelser og evt. behov for flere undersøgelser vedr. særligt farligt arbejde
 • Særlige forhold i byggeriets omgivelser, der udgør en særlig risiko i forbindelse med opførsel og vedligehold
 • Særlige forhold fx vedrørende renovering, der skal tages hensyn til?
 • Tidsplan og rækkefølge: Aktiviteter, hvor tiden eller rækkefølgen har betydning for sikkerhed eller sundhed
 • Vinterforanstaltninger i projektet
 • Omfanget og udformningen af PSS (Plan for sikkerhed og sundhed)
 • Hvordan skal arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen udbydes?
 • Arbejdsmiljøgranskning ved faseskift
 • Hvordan skal arbejdsmiljøkoordinator(P) eller (B) inddrages, når projekteringen fortsætter eller ændres under udførelsen?
 • Tid (økonomi) til koordinators samarbejde med projekterende

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020