Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder plan for sikkerhed og sundhed (PSS) sideløbende og i samspil med projekteringen. PSS’en skal kunne danne grundlag for, udførelsen af projektet kan foregå arbejdsmiljømæssigt fuldt forsvarligt.

Det er vigtigt, at udarbejdelsen af PSS starter samtidigt med projekteringen, og at det sker i tæt tilknytning til projekteringen på en sådan måde, at projektet arbejdsmiljøoptimeres.

PSS i udbud

Det anbefales, at første udgave af PSS indgår som en del af udbudsmaterialet, og at PSS’en herefter tilpasses – med input fra byggeledelsen og fra den eller de valgte entreprenører – i perioden mellem udbud og de indledende forberedelser til etablering af byggepladsen.

Læs mere:

Afgrænsning

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal sørge for, at afgrænsningen af fællesområder og aftaler om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder fremgår af PSS.

Det skal overvejes at angive bestemte teknisk hjælpemidler for at tilgodese alle parter. Det kan bl.a. være facade- og tagstillads, byggeelevator og kraner.

Det er en fordel for både bygherre og tilbudsgivere, at afgrænsning af sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne er beskrevet i udbudsmaterialet, så udgifter til arbejdsmiljøarbejdet kan indregnes i tilbudspriserne.

For at Arbejdsmiljøkoordinator (P) og de projekterende i samarbejde kan lave en realistisk udbudstidsplan, skal man blandt andet kende til:
 • Arbejdsprocesserne
 • Omfanget af særligt farlige arbejder
 • Hvilke faggrupper der skal udføre arbejdet
 • Hvilken rækkefølge arbejdet skal foregå i
 • Grænsefladerne mellem arbejderne, fx hvor de er afhængige af hinanden
 • Hvor arbejdet kan foregå parallelt
 • Materialernes tørretider og andre forhold
 • Muligheden for opdeling af byggepladsen i arbejds- og fællesområder
 • Behovet for fælles sikkerhedsforanstaltninger, og hvem der kan benytte dem på samme tid
 • Krav til vinterinddækning og -foranstaltninger afhængig af årstiden
Eksempler på arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt kan fx være:
 • Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre virksomheders ansatte eller brugere, herunder beboere eller leverandører
 • Færdsels- og adgangsveje
 • Skurbyen
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Gangbroer
 • Stilladser
 • Indhegning og skiltning
 • Orienteringsbelysning på fællesområder
 • Fremføring af forsyning - el og vand.

Tidsplan og byggepladstegninger

Det er almindelig praksis, at tidsplanen og byggepladstegninger udarbejdes af projekteringslederen, men det skal ske i et tæt samspil med arbejdsmiljøkoordinatoren, herunder også i forhold til særligt farligt arbejde.

Ved opstart projekteringen aftaler bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (P) med projekteringslederen omkring input til PSS, fx tidsplanen og byggepladstegninger.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) og/eller Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sikre, at PSS tager højde for:
 1. At særlige risici på byggepladsen og i jorden som fx jordforurening og asbest identificeres, undersøges, vurderes og registres samt i nødvendigt omfang imødegås.
 2. At eksisterende installationer som fx gasledninger og spændingsførende ledninger identificeres og kontrolleres samt sikres og afmærkes.
 3. At nødvendige tekniske installationer som fx strøm, vand, kloak og orienteringslys etableres rettidigt, samt at der i byggeperioden etableres kontrol og vedligeholdelse af disse i nødvendigt omfang.
 4. At færdsel på byggepladsen til enhver tid kan foregå under fuldt forsvarlige forhold, herunder med den nødvendige belysning. Det betyder bl.a. at køre og gangveje etableres under hensyn til vejrliget, og så vidt muligt er adskilt fra hinanden. Køreveje bør være ensrettede og skal være tilpasset den trafik, der er brug for, som fx elementbiler, mobilkraner og andre køretøjer med stort akseltryk.
 5. At medarbejderne på byggepladsen kan bruge egnede tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang, herunder ved transport og montage af tunge byggematerialer.
 6. At materialer kan afsættes på en hensigtsmæssig plads og på stabilt underlag.
 7. At områder, hvor der udføres arbejde, der indebærer særlige risici, eller særligt farligt arbejde, så vidt muligt ikke samtidig er arbejdsområde eller færdselsområde for andre. Det gælder fx ved støjende eller støvende arbejde, som kræver personlige værnemidler som åndedrætsværn, og ved sprængningsarbejde, elementmontage og nedbrydning.
 8. At sikkerheds- og/eller sundhedsmæssig risiko ikke spreder sig til byggepladsen fra dens umiddelbare omgivelser, herunder tilgrænsende byggepladser. Det kan fx være unødig eller sundhedsskadelig påvirkninger som bakteriespredning fra renseanlæg.
 9. At der koordineres i forhold til grænseflader mellem flere byggepladser, der støder op til hinanden, så det fx sikres, at der er forsvarlig adgang til byggepladserne, og at fælles gangveje vedligeholdes.
 10. At der fastsættes procedurer for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici. Det kan fx være eftersyn af byggestrøms-installationer, orienteringslys, stilladser, rækværk, spunsvægge, flugtveje, brand- og førstehjælpsmateriel samt vinterforanstaltninger.
 11. At beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner, der er omfattet af § 23 i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse og kapitel 5 i bekendtgørelsen om bygge- og anlægsarbejde, samordnes, når det vurderes at være nødvendigt. Det kan fx være tilfældet i forbindelse med arbejde i meget snævre rum, vanskeligt tilgængelige forhold, arbejde under ekstreme temperaturer eller ved arbejde, hvor der er risiko for brand, eksplosion eller oversvømmelse.
Planen skal omfatte:
 1. En organisationsplan.
 2. En byggepladstegning.
 3. En tidsplan.
 4. En angivelse af færdselsområderne.
 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.
 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.
 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.
 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.
 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 1.
Byggepladstegningen skal vise, hvor der er:
 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
 2. adgangs-, transport- og flugtveje,
 3. kran, hejs og stilladser,
 4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
 5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
 6. tilslutning til el, vand og kloak og
 7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.
Tidsplanen skal angive:
 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og
 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022