Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal overdrage koordinatoropgaven til arbejdsmiljøkoordinator (B), med mindre det er den samme person, som koordinerer for projektering og udførelse.

Vær opmærksom på, at eventuel projektering under udførelsen også skal arbejdsmiljøkoordineres, herunder entreprenørers og leverandørers detailprojektering. Bygherren kan godt vælge at lade koordinator (B) varetage denne opgave, men det skal fremgå af aftalen.

Læs mere:

Bygherren skal sikre, at overdragelsen fra arbejdsmiljøkoordinator (P) sker i tilstrækkelig tid til, at arbejdsmiljøkoordinator (B) kan sætte sig ind i de nødvendige dele af projektet og den udarbejdede plan for sikkerhed og sundhed (PSS), inden byggepladsen etableres.

Overdragelsen skal omfatte:

  • Plan for sikkerhed og sundhed.
  • Journalen for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.
  • Projektmaterialets angivelser i henhold til bekendtgørelsen om de projekterende og rådgivendes pligter.
  • Aftale om håndtering af evt. projektering under udførelsen

Arbejdsmiljøkoordinator (P) må vurdere hvilket projektmateriale, der er relevant at overdrage til arbejdsmiljøkoordinator (B). Det kan give mening at overdrage logbog eller andre dokumenter, som er anvendt til at dokumentere kortlægningen og vurderingen af arbejdsmiljørisici.

Overdragelsen skal sikre, at arbejdsmiljøkoordinator (B) får et billede af forudsætningerne, der er skabt under projekteringen, og forventningerne til gennemførligheden under udførelsen.

Deltagelse af bygherren, projekteringslederen og byggeledelsen

Det anbefales, at der i forbindelse med overdragelsen afholdes et møde, hvor bygherren deltager.

Det kan være givtigt, at også projekteringsleder og byggeledelse deltager i dette møde. På den måde sikres et fælles billede af projektet og et ejerskab til arbejdsmiljøet i forhold til de arbejder, der udspringer af projektet.

Dagsorden for overdragelsesmøde mellem arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) kunne være:

1. Præsentation af projektet
2. Præsentation af organisation og aktører
3. Præsentation af arbejdsmiljøpolitik
a. Herunder arbejdsmiljømål
4. Fællesområder
5. Gennemgang af arbejdsmiljøjournalen
a. Herunder gennemgang af koordinator (B)’s forberedte spørgsmål
b. Procedure for ajourføring
6. Gennemgang af PSS
a. Herunder gennemgang af koordinator (B)’s forberedte spørgsmål
b. Procedure for ajourføring
7. Opstarts-, og intromøder
8. Sikkerhedsmøder
a. Tidspunkter og deltagere
b. Dagsorden
c. Sikkerhedsrunderinger
9. Tidsplan
a. Herunder arbejdsmiljømæssige milepæle
10. Beredskab
11. Sanktioner
12. Evt.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020