Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Deltage i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal deltage i kortlægning og vurdering af det arbejdsmiljø, som udførelsen af projektet vil medføre, samt i forhold til fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Det omfatter blandt andet:

 • Koordinering af arbejdsmiljøindsatsen under projektering mellem flere parter i samarbejde med projekteringslederen.
 • Gennemgang af projektet til vurdering af arbejdets karakter og arbejdsmiljørisici under udførslen, fx: gravearbejde, elementmontage, arbejde i højder m.v.; og i det færdige byggeri, fx: adgang til tekniske installationer.
 • At de beslutninger, der træffes under projekteringen, tager hensyn til sikkerhed og sundhed under udførelsen og reparation og vedligehold i det færdige projekt.
 • At sikre granskningsperioder i projekteringstidsplanen og sikre, at få indarbejdet kommentarer vedrørende sikkerhed og sundhed fra granskningen.
 • At der igangsættes de nødvendige forundersøgelser.
 • At beskrivelserne indeholder tilstrækkelige og brugbare informationer om sikkerhed og sundhed.
 • Udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
 • Udarbejde en journal for fremtidige reparations- og vedligeholdsopgaver i det færdige projekt.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal udfordre de fagansvarlige projekterende i valg af metoder, materialer og konstruktioner i forhold til arbejdsmiljøet ved udførelsen og fremtidige arbejder.

Det vedrører bl.a.:

 • Den projekterendes beskrivelse af, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i byggeperioden og i det færdige byggeri.
 • Hvordan den projekterende har taget hensyn til de generelle principper for forebyggelse i forbindelse med undersøgelse og udarbejdelse af projektet. Det gælder især de valg og beslutninger, som har betydning for rækkefølge og tid til udførelse af arbejdsopgaverne.
 • Hvordan den projekterende har vurderet og implementeret arbejdsmiljølovgivningens krav, så de enkelte arbejder eller arbejdsfaser kan tilrettelægges i forhold til hinanden på en måde, så det kan foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt. I den forbindelse indgår en vurdering af de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner mv., som foreskrives, eller som forudsættes anvendt.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinatoren hele tiden har et godt kendskab til projektet. Det er forudsætningen for at kunne stille de rigtige spørgsmål på det rigtige tidspunkt.

Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan deltage i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljørisici på flere måder. Det skal aftales nærmere med projekteringslederen – se Arbejdsmiljøkoordinator (P) – Samarbejde med projekteringslederen. Arbejdsmiljøkoordinator (P) kan have en mere eller mindre fremtrædende rolle i processen, fx som facilitator af workshops. Det skal ske under hensyntagen til aftalen med bygherren.

Her er et par værktøjer til kortlægning og vurdering af arbejdsmiljørisici:

Læs mere:

Grænseflader mellem byggepladser

Ved grænseflader mellem to eller flere byggepladser skal bygherrerne samarbejde om at sikre arbejdsmiljøkoordinering mellem byggepladserne, så der fx kan tages stilling til fælles køre- og gangveje.

Skal en bygherre ind på en anden bygherres byggeplads fx ved nedgravning af forsyningsledninger, så skal bygherrerne samarbejde om koordineringen af arbejdsmiljøet på det eller de steder, hvor arbejderne foregår på byggepladsen. Det vil afhænge af opgavernes karakter, samt af arbejdsmiljørisici forbundet med de arbejder, som udføres af de respektive bygherrer, om den ene af bygherrerne har en hoveopgave og et hovedansvar i forhold til arbejdsmiljøkoordineringen.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (P) bliver bekendt med og inddrages i vurderingen af grænseflader mellem to eller flere byggepladser, og det er nødvendigt, at bygherrerne sikrer en egentlig dialog mellem de to arbejdsmiljøkoordinatorer.

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020