Arbejdsmiljøkoordinator under projektering (P) – Journalens indhold

I forbindelse med projekteringen skal arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejde en journal for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt.

Journalen skal alt afhængig af de konkrete problemstillinger indeholde:

  • En beskrivelse af reparations- og vedligeholdelsesopgaven.
  • Angivelse af de mulige arbejdsmiljørisici forbundet med udførelsen af arbejdet.
  • Beskrivelse og/eller tegning af, hvordan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Det kan fx vedrøre:

  • Behovet for at bruge tekniske hjælpemidler fx i forbindelse med vedligeholdelsesopgaver i højder.
  • Begrænsninger i brug af tekniske hjælpemidler fx ved belastninger af etagedæk.
  • Særlige krav, der er forbundet med det værktøj, samt stoffer og materialer, der skal bruges. Fx at man skal bruge personlige værnemidler.
  • Hvordan anlæg eller installationer skal fjernes, fx om der er særlige løfteanordninger, der skal bruges.
  • Særlige krav til rengøring af bygningerne, fx brug af skrappe rengøringsprodukter eller særligt udstyr.

Journalen kan fx beskrive, hvordan svært tilgængelige vinduer kan pudses eller, hvordan atypisk konstruerede ventilationsanlæg kan vedligeholdes og renses sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der er kun behov for at sætte ting på listen, hvis arbejdet ikke kan udføres umiddelbart og på sædvanlig vis efter almindeligt kendte arbejdsmetoder.

Eksempel:

Der er sket en fejl under projekteringen, så det kun kan lade sig gøre at placere en ventilationsinstallation på taget 3 meter fra tagkanten, og der kan opstå nedstyrtningsrisiko ved fremtidige vedligeholdelses- og reparationsarbejder. Det forventes, at der vil være behov for at inspicere ventilationsinstallationen på taget 1-3 gange om året. Det påregnes, at eventuelle reparations- og vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med disse inspektioner vil have en varighed på højest et par arbejdstimer.

Der er for arbejdet med de årlige inspektioner og for andre mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejder af ventilationsinstallationen på taget etableret wire/gedetøjr, hvortil der kan fastgøres personligt faldsikringsudstyr. Gedetøjret vedligeholdes og kontrolleres årligt af bygningsejer. Datoen for den seneste kontrol af gedetøjret skal altid kunne oplyses og dokumenteres af bygningsejer. Der er ved indgangen til taget skiltet med nedstyrtningsrisikoen og om gedetøjret.

Bygningsejer må ved bestilling af sådanne opgaver oplyse virksomheden om, at der skal anvendes personligt faldsikringsudstyr, så det kan medtages i arbejdsgiverens planlægning af arbejdet og instruktion af de ansatte.

Læs mere:

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 7. september 2020