Interessegruppens møder

Interessegruppe for koordinatorer – Interessegruppens medlemmer

Neden for er en liste over afholdte og kommende møder afholdt i IDA Arbejdsmiljøs interessegruppe for koordinatorer.

Netværksmøder

 • Netværksmøder på Sjælland afholdes som udgangspunkt den anden tirsdag eller onsdag i marts, juni, september og december kl. 13:00-16:00.
 • Netværksmøder i Jylland afholdes som udgangspunkt den fjerde mandag i februar, maj, august og november fra kl. 9:00-12:00 med mulighed for efterfølgende byggepladsbesøg. Der skiftes mellem lige og ulige uger.

Kommende møder

 • 23/11 2020 kl. 9-12 i Jylland
 • 15/12 2020 kl. 13-16 på Sjælland. Sted: Arbejdsmiljøhuset, Islands Brygge 26, 5. sal, 2300 København S

Afholdte møder

 • 14/9 + 16/9 2020. Emne: Håndtering af coronavirus og arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri. Tine Madsen, A. Enggaard, og Janus Skaalum, Rasmus Friis, fortalte om deres erfaringer med håndtering af coronavirus. Bagefter drøfter vi arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri – både nu og fremadrettet.
 • 25/5 + 16/6 2020. Emne: Præsentation af værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator (P).
  • Find præsentationer og værktøjskassen her
 • 29/4 2020. Emne: Niveauet af arbejdsmiljøangivelser i beskrivelserne. Kim Streuli fra Molio fortalte om struktur på deres arbejdsbeskrivelse. Anne Marie Hinke fra EKJ og Jens Riising fra Niras bidrog med egne erfaringer og cases til diskussion.
 • 24/2 2020. Emne: Forståelse for arbejdsmiljøkoordineringsopgaven hos kolleger, så den prissættes og ressourceallokeres svarende til opgavens omfang. Betina Lyngsø fra Cowi indledte med oplevelser.
 • 25/11 + 10/12 2019. Emne: Foreløbige resultater fra projektet Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering og input til, hvordan resultater kan anvendes. Jeppe Ajslev og Jeppe Lykke Møller fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø deltog med oplæg om deres observationer og foreløbige analyseresultater. Interessegruppen gav input omkring barrierer og løsninger for bedre arbejdsmiljøkoordinering.
 • 11/9 2019. Emne: Støv og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver i den forbindelse. Mødet blev arrangeret sammen med Focal point, som organiserer EU-kampagner nationalt. Der var forskellige oplæg om støv og drøftelse af, hvilke rolle arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) har ift støvforebyggelse og -håndtering
 • 2/9 2019. Emne: Støv og arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver i den forbindelse. Mødet blev arrangeret sammen med Focal point, som organiserer EU-kampagner nationalt. Der var forskellige oplæg om støv og drøftelse af, hvilke rolle arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B) har ift støvforebyggelse og -håndtering
 • 4/6 2019. Emne: Digital projektering og brug i arbejdsmiljøkoordineringen. Jens Riising fra Niras fortalte om erfaringer med program til samkøring af fagmodeller, fx til kvalificering af installationer og drift, samt arbejdsmiljøkoordinatorens rolle heri. Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus præsenterede resultater fra projekt om arbejdsmiljøregler til kollisionstjek. Herefter delte vi erfaringer og drøftede potentialer, samt mulige indgangsvinkler for arbejdsmiljøkoordinatoren.
 • 27/5 2019. Emne: Værdien af arbejdsmiljøkoordinering. Signe Mehlsen faciliterede en række processer, hvor vi undersøgte styrker og bidrag til bygge- og anlægsprojekterne. Slutteligt holdt hver deltager en ”elevator-tale” omkring, hvorfor de skulle vælges som arbejdsmiljøkoordinator.
 • 4/3+6/3 2019. Emne: Reaktioner til projekterende fra Arbejdstilsynets byggepladstilsyn. Vi gennemgik reaktionerne i grupper og fremlagde i plenum med fokus på arbejdsmiljøproblemet,entrepriseform, løsningsmuligheder og læring. Det er samlet i notatet for begge møder.
 • 11/12 2018. Emne: Fælles- og arbejdsområder på byggepladser. Eberhard Bechtle fra Rambøll kom med kort oplæg om angivelse af fællesområder og tildeling af ansvar for fælles sikkerhedsforanstaltninger. Vi drøftede, hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) kan håndtere dette, samt hvilken rolle projekterende og arbejdsmiljøkoordinator (P) har.
 • 26/11 2018. Emne: Eksempler fra entreprenør på arbejdsmiljøproblemer. Søren Visby fra HP Byg fremlagde problemstillinger. Vi drøftede, hvor ansvaret ligger, herunder om arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen har været tilfredsstillende.
 • 12/9 2018. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen, planlægning og kommunikation. Der var oplæg om lokationsbaseret planlægning, og hvordan arbejdsmiljøkoordinator (B) kan få indflydelse her, samt præsentation af erfaringer med digitale infoskærme.
 • 27/8 2018. Emne: Overdragelse fra arbejdsmiljøkoordinator (P) til (B). Betina Lyngsø fra Cowi præsenterede håndteringen af arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen, herunder en nyudviklet database til at identificere særligt farligt arbejde. Herefter drøftede vi, hvordan overdragelsen bedst sker ift. entrepriseformer og organisering af arbejdsmiljøkoordineringen.
 • 12/6 2018. Emne: Bygherrens rammesætning af arbejdsmiljøkoordineringen. Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus indledte med kort oplæg om rammesætningen. Herefter fortalte Anne Sofia Lønvig fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvordan de rammesætter arbejdsmiljøkoordineringen ud fra Vision Zero, herunder egen rolle og projektledernes. Der var en diskussion af betydning af rammesætningen, og hvordan man som arbejdsmiljøkoordinator kan anvende / efterspørge rammesætningen som grundlag for sit arbejde
 • 8/5 2018. Emne: Indarbejdelse af arbejdsmiljøforhold under projekteringen. Banedanmark holdt oplæg om bygherres forventninger til arbejdsmiljøkoordinator (P)s og projekterendes ydelser i anlæggets forskellige  faser. Dette var udgangspunkt for en drøftelse af, hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren skal samarbejde med bygherre og de projekterende – på både bygge- og anlægsprojekter.
 • 21/3 2018, Emne: Indarbejdelse af arbejdsmiljøforhold under projekteringen. Banedanmark holdt oplæg om bygherres forventninger til arbejdsmiljøkoordinator (P)s og projekterendes ydelser i anlæggets forskellige  faser. Atkins holdt oplæg om, hvordan de har overført Banedanmarks  forventninger til arbejdsmiljøydelser i faserne op til  udførelse. Herefter vil der være gruppearbejde med erfaringsudveksling. Atkins holdt desuden et kort oplæg om, hvorledes de arbejder med arbejdsmiljøforhold til driftsfasen.
 • 19/2 2018, Emne: Arbejde for udenlandske bygherrer og med udenlandske entreprenører og håndværkere, og hvilken betydning det har for kulturen i projektet, og hvordan arbejdsmiljøkoordinatoren kan agere.
 • 20. november + 13. december 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens kompetenceniveauer. Arbejdstilsynet gav introduktion til ny tilsynsmetode på bygge- og anlægsområdet, som blev igangsat d. 1. november 2017. Signe Mehlsen, Byggeriets Arbejdsmiljøbus introducerede arbejde i Videntjenesten omkring en publikation omkring arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer til hjælp for bygherren til udpegning.
 • 6. september 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen. Oplæg v. Anders Kabel fra IDA Arbejdsmiljø, Jørgen Harder fra Niras og Ole Baltzersen fra Procurator, samt drøftelserne om arbejdsmiljøkoordinatorens rolle ved projektering af arbejde på tag i driftsfasen. Sted: Sweco Glostrup
 • 28. august 2017, Emne: Arbejdsmiljøkoordinatorens afholdelse af sikkerhedsmøder og runderinger. Erfaringer med organisering sikkerhedsmøder og runderinger, samt dialog med Arbejdstilsynet v. Kim Bennedsen om mulighederne. Sted: NAU- Nyt Aalborg Universitetshospital, Hospitalsbyen 1, 9260 Gistrup. Mulighed for byggepladsbesøg i forlængelse af mødet.
 • 21. juni 2017. Emne: Arbejdsmiljøkoordinatoren som proceskonsulent – fokus på de greb og handlemuligheder man kan anvende i sit arbejde? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus havde planlagt en proces, hvor vi med forskellige metoder arbejdede med egne historier/erfaringer.
 • 22. maj 2017. Emne: Arbejdsmiljøkoordinering på store projekter. Oplæg v. Kirsten Sinding fra Cowi om arbejdsmiljøkoordinering på Aarhus Letbaneprojektet, de indledende ”pakker” og udførelsesfasen. Herefter var der gruppediskussion. Sted: COWI Aarhus. Besøg på CMC værkstedet efterfølgende.
 • 8. marts 2017. Emne: Udpegning af koordinatorer, samt fordele og ulemper ved arbejdsmiljøkoordinators tilhørsforhold (intern, fra rådgiver, fra entreprenør). Oplæg v. Kira Marietta Danholm, Alecia Sted: MOE.
 • 27. februar 2017. Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Alectia. Byggepladsbesøg på DNU efterfølgende.
 • 14. december 2016: Emne: Hvilke reaktioner får de projekterende fra Arbejdstilsynet? Kell Guldager Petersen fra Arbejdstilsynet og Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus holdt oplæg til drøftelse af, hvad vi som arbejdsmiljøkoordinatorer kan bruge denne viden til. Sted: Rambøll.
 • 21. november 2016: Emne: Afgrænsning af luftforurening. Sted: Niras
 • 14. september 2016: Emne: Hvad er lovfastsatte arbejdsmiljøkoordinatorydelser, og hvad er ekstraydelser?Sted: Arpe & Kjeldsholm A/S.
 • 22. august 2016 Emne: Erfaringer fra NFAs forskning i Vision-Zero, koncept for træning i toolbox-møder, samt app til sikkerhedsrunderinger. Sted: Hobro Nordre Skole v. ArbejdsmiljøEksperten. Byggepladsbesøg efterfølgende.
 • 8. juni 2016 Emne: Den operationelle Plan for sikkerhed og sundhed. Oplæg til diskussion ved henholdsvis Susanne Fris fra Fris Aps og Eberhard Bechtle fra Rambøll om overskuelighed og anvendelighed af PSS, herunder ajourføring og opfølgning. Sted: Alectia, Virum.
 • 23. maj 2016 Emne: Hvordan påvirker vi som arbejdsmiljøkoordinatorer adfærd og holdning? Kent J. Nielsen fra Arbejdsmiljømedicinsk Klinik i Herning fortæller om studie af sjakkultur som udgangspunkt for en drøftelse af dagens emne. Byggepladsbesøg efterfølgende. Sted: Region Midtjyllands byggeplads for det nye partikelterapicenter (DCPT), Aarhus N.
 • 9. marts 2016 Emne: Motivering af arbejdsmiljøgrupperne. Karina Henriksen fra NCC holdt kort oplæg om emnet som udgangspunkt for en diskussion af koordinatorens rolle i og muligheder for at gøre arbejdsmiljøgrupperne til medspillere i arbejdsmiljøarbejdet på pladsen. Sted: Moe
 • 22. februar 2016 Emne: Koordinators rolle i evaluering og læring på byggeprojekter. Sted: Rambøll, Herning med efterfølgende byggepladsbesøg på DNV Gødstrup.
 • 9. december 2015  Emne: Sikkerhedsrunderinger. Oplæg v. Lars Vedsmand og Betina Lyngsøe, COWI, Ester Jensen, Metroselskabet og Marie Louise Kirkegaard,  NFA. Sted: COWI, Lyngby.
 • 23. november 2015 Emne: Hvad betyder det, når de projekterende med deres angivelser skal sikre, at reglerne kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og efterfølgende vedligeholdelse? Arbejdstilsynet deltog med oplæg omkring erfaringer med dialogmøder med projekterende og rådgivere. Sted: Dong-projektet v. Sweco, Århus.
 • 16. september 2015 Emne: Afholdelse af opstartsmøder – hvornår, indhold, opfølgning, ressourceforbrug mv. Oplæg v. Ib Stejlborg, Strunge Jensen. Sted: Strunge Jensen
 • 24. august 2015 Emne: Brug af begreberne journal og logbog, samt erfaringer hermed. Oplæg v. Signe Mehlsen, alle medbragte paradigmer/eksempler på journaler og logbøger. Sted: Byggeplads v. HP Byg A/S.
 • 10. juni 2015 Emne: Bygherrens krav og rammer for AM-koordinering. Oplæg v. Anne Sofia Lønvig, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Søren Stalk Andersen, kandidat fra Arbejdslivsstudier, RUC. Sted: Grontmij, Glostrup.
 • 18. maj 2015 Forsættelse af emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: Vejdirektoratets besøgscenter, Silkeborg
 • 11. marts 2015 Emne: Hvordan får man sikkerhedsmøderne til at fungere på byggepladser med mange udenlandske virksomheder eller mange små selvstændige underentreprenører. Oplæg v. Ester Jensen, COWI og Anders Kabel, Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 25. februar 2015 Emne: Hvad skal koordinator løse af opgaver? Udgangspunkt i ydelsesbeskrivelser. Sted: DNU Skejby med efterfølgende byggepladsbesøg v. Alectia.
 • 10. december 2014 Emne: Grænsefladerne mellem projekterende og koordinator og aftaler mellem koordinator og bygherre om koordineringsopgaven. Oplæg v. Sonja Ploug, 5A. Sted: Orbicon, Roskilde.
 • 1. december 2014 Emne: Etablering af netværksmøder i Jylland. Oplæg v. Betina Lyngsøe, COWI. Sted: Cowi, Vejle
 • 10. september 2014 Emne: Konflikter om arbejdsmiljøet på byggepladsen, oplæg v. Cathrine Tølbøll Tived, Rambøll, Helle Andersen, Orbicon og Frank Slemming, FS Byggerådgivning. Sted: BFA Bygge & Anlæg
 • 11. juni 2014 Emne: Proces-plan, oplæg v. Merete Valbjørn og Leif Pugé, Grontmij. Sted: Moe, Søborg
 • 12. marts 2014 Emne: Projekterende og koordinatorer, oplæg v. Lars Jensen, Rambøll. Sted: Alectia, Virum
 • 11. december 2013 Emne: Tidsplaner og koordinering, oplæg v. Ole Berard, MTH. Sted: Cowi, Lyngby
 • 11. september 2013 Emne: Journalen.  Oplæg v. Thomas Fløe Jensen, Grontmij. Sted: Rambøll, Amager

Andre aktiviteter:

Tags: , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 18. september 2020