Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Sikkerhedsmøder

På store pladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) afholde ordinære sikkerhedsmøder mindst hver 14. dag med alle entreprenører med selvstændig entreprise, inklusive underentreprenører.

Sikkerhedsmødet er et væsentligt element i samarbejdet på pladsen omkring arbejdsmiljø.

Det gode sikkerhedsmøde giver en fælles afklaring af arbejdsmiljøarbejdet og får indflydelse på, at arbejdsmiljø bliver en integreret del af planlægningen af produktion og arbejdsprocesser.

Det er arbejdsmiljøkoordinator (B), der indkalder til sikkerhedsmøder.

Følgende skal deltage i sikkerhedsmødet:

 • Arbejdsgiveren eller dennes repræsentanter
 • Medlemmerne af entreprenørens arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen, hvis entreprenøren har 5 eller flere beskæftiget på pladsen samtidigt.
 • Enkeltmandsvirksomheder

Arbejdsgiverens repræsentant skal følge arbejdet på byggepladsen i det daglige og have beslutnings- og handlekompetence, herunder på det økonomiske område og i forhold til de ansatte. Det vil typisk være en arbejdsleder eller formand.

Tidspunkt for møder

Sikkerhedsmøder afholdes normalt mest hensigtsmæssigt i forbindelse med byggemøder og efter sikkerhedsrundering på pladsen.

Ekstraordinære sikkerhedsmøder afholdes, hvis der sker alvorlige nær-ved-ulykker, alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader eller tilløb hertil.

Eller når der i øvrigt er behov for det, fx ved planlægning af igangsættelse af særlig farligt arbejde.

Sikkerhedsmødets form og indhold

Arbejdsmiljøkoordinator (B) faciliterer møderne og har ansvaret for, at der skrives referat.

Et sikkerhedsmøde kan fx indeholde følgende punkter:
 1. Bemærkninger til sidste referat
 2. Bemanding (antal beskæftigede pr. virksomhed og navne på medlemmer af arbejdsmiljøgrupperne)
 3. Opstartsmøde for nyansatte samt varsling af underentreprenører og ansatte på byggepladsen
 4. Arbejdets stade
 5. Perioden siden sidste møde (foranstaltninger, der er truffet siden sidste møde og opfølgning på aftaler)
 6. Tilbageblik (resultat af sikkerhedsrundering og vurdering af eksisterende sikkerhedsforanstaltninger).
 7. Planlægning af fremtidige aktiviteter (sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med fremtidige aktiviteter, produktændringer, forsinkelser, ændret arbejdsgang og lignende)
 8. Plan for sikkerhed og sundhed (hvordan og hvilke fællesforanstaltninger er gennemført og behov for tilpasning af planen)
 9. Orientering om uheld, ulykker og tæt-på-ulykker siden sidste møde (hvad er der sket, og hvilke foranstaltninger der er truffet for at undgå gentagelser)
 10. Orientering om reaktioner fra Arbejdstilsynet (hvilke påbud/forbud er der givet, og hvem har fået til opgave at udbedre eller rette på tingene, og hvad er der lavet)
 11. Fordeling af opgaver (hvem skal lave hvad, og hvornår skal det være udført)

Sikkerhedsmødet bliver mere vedkommende for deltagerne, hvis arbejdsmiljøkoordinator (B) faciliterer mødet på en involverende måde. Det kan fx ske gennem Bordet rundt-runder, skiftende temaer, små præsentationer med efterfølgende diskussion.

Flere af punkterne, fx bemanding (antal ansatte fra hver entreprenør i den kommende periode), kan være indmeldt før mødet, så mødet ikke får karakter af afrapportering, men der er mere fokus på de fremadrettede aktiviteter på pladsen og aftaler i den forbindelse.

Møderne foregår på byggepladsens arbejdssprog, der som udgangspunkt på dansk.

Der aftales nødvendig tolkning og oversættelse af referat, så de, der skal deltage i sikkerhedsmøderne, får reel indflydelse, samt at alle på byggepladsen kan informeres om sikkerhedsmødernes beslutninger. Det forudsættes, at arbejdsgiveren har ansvaret for oversættelser eller rekvirering af tolke, med mindre andet er aftalt.

Læs mere:

Opfølgning på sikkerhedsmødet

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal efter sikkerhedsmødet kontrollere, at alle følger de beslutninger, der er truffet på på mødet.

Derfor er det godt at aftale en deadline på sikkerhedsmødet og evt. en procedure for tilbagemelding til arbejdsmiljøkoordinator (B).

Referatet skal sendes til deltagerne, bygherren, alle arbejdsledere, de beskæftigede entreprenører, medlemmerne af entreprenørens arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen, samt eventuelle tillidsrepræsentanter.

Udeblivelse

Arbejdsmiljøkoordinator (B) bør aftale med bygherren, hvordan han/hun skal forholde sig, hvis entreprenørerne udebliver fra møderne uden afbud / acceptabel grund. Der kan udstedes bøder for manglende deltagelse, men overvej om det har den ønskede effekt på deltagelsen.

Læs mere:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022