Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Samarbejde med byggeledelsen

Det er afgørende for arbejdsmiljøkoordinator (B), at der etableres et godt samarbejde med byggeledelsen fra start af projektet. Samarbejdet skal fortsætte under hele udførelsen.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal inddrages, når byggepladsen er etableret og løbende under udførelsen. Det skal samtidigt sikres, at der arbejdsmiljøkoordineres for alle delprojekter. Det er vigtigt her at være opmærksom på leverandørprojektering og ved detailprojektering under udførelsen.

Læs mere:

Møde mellem byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinator (B)

Der er behov for, at byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinator (B) umiddelbart efter udpegning af arbejdsmiljøkoordinator (B) afholder et afklarende møde om samarbejdets organisering. Her kan det bl.a. aftales, hvordan inddragelsen af arbejdsmiljøkoordinator (B) kan foregå, fx på byggemøder, lean-/planlægningsmøder, ved særlige møder/workshops om arbejdsmiljørisici, samt i den daglige kontakt med entreprenørerne. Desuden aftales det, om byggeledelsen deltager på sikkerhedsrunderinger og -møder (for store byggepladser).

Afklaringen sker under hensyntagen til arbejdsmiljøkoordinator (B)s aftale med bygherren.

Det kan være nyttigt at sætte ”arbejdsmiljø” som et fast punkt på dagsordenen på byggemøderne.

Det skal aftales mellem byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinator (B), hvordan der kommunikeres om den løbende identifikation og forebyggelse af arbejdsmiljørisici. Det vil være givtigt at drøfte, hvem der forestår ajourføring og distribution af bl.a. tidsplan og byggepladsplan til plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Byggeledelsen kan også sørge for, at arbejdsmiljøkoordinator (B) får adgang til de dele af projektmaterialet, der er relevante for arbejdsmiljøet i forhold til projektets udførelse og anvendelsen af det færdige projekt: Det vedrører bl.a.:

  • Projektmateriale fra den projekterende, herunder forundersøgelser og beskrivelser
  • Projektændringer, fx i forbindelse med videre- eller omprojektering
  • Referater fra byggemøder og andre planlægningsmøder, fx efter lean-principper

Deltagelse i projektgennemgangsmødet

Det er en god idé, at det aftales med bygherren, at både arbejdsmiljøkoordinator (P) og arbejdsmiljøkoordinator (B) – udover selve arbejdsmiljøkoordineringen – deltager i projektgennemgangsmødet for at skabe et fælles billede med de andre aktører af projektmaterialets forudsætninger og forventningerne til udførelsen og arbejdsmiljøindsatsen.

Byggeledelsen vil ofte være den, der på vegne af bygherren, indkalder til projektgennemgangsmøde, hvor arbejdsmiljøkoordinatorerne også bør deltage.

Spørgsmål til projektgennemgangsmødet, som har betydning for arbejdsmiljøkoordineringen, kan være:

  • Er der uoverensstemmelser i projektet?
  • Er der uklarheder i projektet?
  • Er de fysiske forhold som beskrevet?
  • Vil der forekomme særligt farligt arbejde(bilag 1)?
  • Er udførelsesmetoder fastlagt?
  • Er der behov for projektændringer?
  • Er forhold vedrørende tidsplanen beskrevet, og er den realistisk?

Tags: ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018