Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Særligt farligt arbejde

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sikre, at det fremgår af plan for sikkerhed og sundhed (PSS), herunder af tidsplanen, at der forekommer særligt farligt arbejde.

Entreprenøren skal udarbejde en skriftlig vurdering af det særligt farlige arbejde, inden det sættes i gang.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan sætte en tidsfrist for indlevering af den skriftlige vurdering, så indholdet eventuelt kan nå at blive behandlet på et sikkerhedsmøde, inden det særligt farlige arbejde skal udføres.

Særligt farligt arbejde er:

 • Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at de beskæftigede kan blive begravet, synke ned eller styrte ned på grund af aktiviteternes eller arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller byggeriets omgivelser.
 • Arbejde, som udsætter de beskæftigede for kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som udgør en særlig fare for sikkerhed eller sundhed, eller som indebærer lovkrav om sundhedskontrol.
 • Arbejde, der udsætter de beskæftigede for sundhedsskadelig ioniserende stråling.
 • Arbejde i nærheden af højspændingsledninger.
 • Arbejde, der indebærer fare for drukning.
 • Arbejde i brønde og tunneler samt underjordisk arbejde.
 • Arbejde under vand, til hvilket der bruges dykkerudstyr, samt arbejde i trykkammer.
 • Arbejde, som indebærer brug af sprængstoffer.
 • Montering og demontering af tunge, præfabrikerede elementer.

Hvad der er særligt farligt arbejde fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om bygherrens pligter og af bilag 1 til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Der skal altid udarbejdes PSS, når der forekommer særligt farligt arbejde.

På små og mellemstore pladser skal PSS for det særligt farlige arbejde indeholde samme elementer som en almindelig PSS, men behøver kun at omfatte det særligt farlige arbejde.

Læs mere:

PSS skal afgrænse det særligt farlige arbejde og beskrive fælles sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at det særligt farlige arbejde kan udføres forsvarligt og uden at beskæftigede fra andre entreprenører på byggepladsen udsættes for arbejdsmiljømæssige risici.

I PSS er det især grænsefladerne til andet arbejde, der skal håndteres.

Der kan fx være behov for beskrivelse i PSS, at der skal bruges personlige værnemidler.

Den skriftlige vurdering skal derfor indeholde disse oplysninger, så arbejdsmiljøkoordinator (B) har mulighed for at afgrænse det særligt farlige arbejde fra andre arbejder på pladsen.

Læs mere:

Tids- og byggepladsplan

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal sørge for, at det markeres i tidsplanen i PSS i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde, og på byggeplanen hvor på byggepladsen, det særligt farlige arbejde vil forekomme.

Bygherrens fokus på andre risici

Bygherre kan i det konkrete projekt vælge at have fokus på flere arbejdsmiljømæssige risici udover de arbejder, der er angivet i bekendtgørelsens bilag 1, og hvor bygherren ønsker entreprenørens skriftlige vurdering.

Eksempel:

Bygherre kan udpege særligt komplicerede arbejdsprocesser (5 – 10) som fokusområder i udbudsmaterialet. Entreprenørerne skal så udarbejde dokumentation for, at de lever op til bygherres arbejdsmiljøkrav som en del af kontraktydelsen.

Udvælgelsen af fokusområder kan være arbejdsprocesser som fx:

 • Nedrivning af bygninger.
 • Montage af præfabrikerede betonelementer.
 • Montager af udvendige/indvendige vinduer og ovenlys.
 • Montage af ventilationsudstyr.

Læs mere:

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022