Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Opstartsmøder

På store pladser skal arbejdsmiljøkoordinator (B) afholde opstartsmøde med alle entreprenører, inden den enkelte virksomhed starter sit arbejde på byggepladsen.

Det gælder for alle entreprenører, som skal udføre arbejde på projektet, uanset om det er bygherren eller en entreprenør, der har indgået aftale med nye entreprenører, herunder underentreprenører.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) indkalder til opstartsmøder.

Entreprenøren skal i god tid orientere arbejdsmiljøkoordinator (B), når de ønsker at benytte underentreprenører på byggepladsen. Nogle bygherrer sætter en frist på 15 dage, før arbejdet igangsættes.

Følgende skal deltage på opstartsmødet:

 • Arbejdsgiveren eller dennes repræsentanter
 • Medlemmerne af virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen. Beskæftiger virksomheden mindre end 5 ansatte skal der deltage en repræsentant for de ansatte.
 • Underentreprenører
 • Enkeltmandsvirksomheder
Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal på opstartsmødet orientere om:
 • Bygherrens aftaler om fællesområderne, og hvilke arbejdsgivere der har ansvaret for de respektive fællesområder
 • Anvendelsen af plan for sikkerhed og sundhed, herunder indhold og procedure for ajourføring
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsmøder, og hvornår de finder sted
 • Hvem der skal deltage i sikkerhedsrunderinger, og hvornår de finder sted
 • Hvordan og hvornår arbejdsmiljøkoordinator skal informeres om anvendelse af underentreprenører
 • Øvrige relevante forhold, der har betydning for sikkerhed og sundhed på byggepladsen.
En dagsorden for opstartsmødet kan fx se således ud:
 1. Bygherrens politik og målsætninger, herunder sprog på byggepladsens møder
 2. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
  1. Bygherrens aftaler om fællesområder
  2. Anvendelse af PSS
 3. Entreprenørens organisation
 4. Forventede underentreprenører og information til arbejdsmiljøkoordinatoren herom
 5. Politikker på byggepladsen (fx sprog, alkohol og rygning)
 6. Krav om sikkerhedsbeklædning
 7. Byggepladsens indretning
 8. Byggeaffald
 9. Arbejdsmiljøorganisation og sikkerhedsmøder – deltagere og tidspunkter
 10. Sikkerhedsrundering – deltagere og tidspunkter
 11. Procedure ved særligt farligt arbejde
 12. Sanktioner
 13. Beredskabsplan
 14. Håndtering af gæster
 15. Eventuelt

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) gennemgås i detaljer med særlig vægt på forhold, som har betydning for den nye entreprenør på byggepladsen, herunder arbejdsleder og ansatte.

Det kan fx være detaljer i tidsplanen, materialevalget, oplagring af materialer og affald, krav til oprydning og rengøring.

Arbejdsmiljøkoordinator (B) oplyser om, at entreprenøren skal tage hensyn til arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende planlægningen og koordineringen af arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Input fra entreprenøren

På mødet kan arbejdsmiljøkoordinator (B) bede entreprenøren fremlægge fx sin arbejdsmiljøorganisation og arbejdspladsvurderinger (APV) for entreprisens arbejdsopgaver.

Det giver et mere dynamisk møde, hvis der bliver en vekselvirkning mellem arbejdsmiljøkoordinator (B)s og entreprenørens indlæg på mødet. Der kan lægges op til drøftelse af udvalgte emner, som evt. ikke er fuldt afklaret under projekteringen. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøkoordinator (B) gør opmærksom på, hvis entreprenøren har indlæg på mødet, så denne kan forberede sig.

Opfølgning på opstartsmødet

På baggrund af opstartsmødet opdateret arbejdsmiljøkoordinator (B) PSS i forhold til arbejdsmiljøorganisation og relevante emner fra entreprenørens arbejdspladsvurdering (APV). Det kan være godt at fastholde aftalerne fra mødet i et kort referat.

Læs mere:

Introduktion for alle ansatte

Bygherren kan vælge, at alle ansatte skal deltage i en introduktion, før de får adgang til byggepladsen.

Det bør fremgår af aftalen med entreprenøren, så der er afsat tid til det. Der er gode erfaringer med at anvende både tegning og film, samt interaktive værktøjer under introduktionen, fx computerspil. En involverende tilgang giver en større interesse under introduktionen og dermed større ejerskab til projektet.

Læs mere:

Tags: , , , , ,

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 17. marts 2018