Arbejdsmiljøkoordinator i byggeperioden (B) – Ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder plan for sikkerhed og sundhed (PSS).

Når bygherren har indgået aftaler med entreprenørerne, skal PSS’en ajourføres med input fra byggeledelsen og entreprenørerne. Det vil typisk være arbejdsmiljøkoordinator (B), som løser denne opgave.

Det anbefales, at ajourføringen sker hurtigst muligt – i perioden mellem udbud og de indledende forberedelser til etablering af byggepladsen, så de involverede aktører på byggepladsen har haft mulighed for at sætte sig ind i PSS’en, inden arbejdet igangsættes. PSS skal være tilgængelig for alle entprenører og ansatte på byggepladsen under hele udførelsen.

Læs mere:

Ajourføring af PSS

Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal løbende ajourføre PSS i nødvendigt omfang i takt med, at udførelsen skrider frem, og forholdene på byggepladsen ændrer sig.

Før opstart på byggepladsen aftaler bygherren og arbejdsmiljøkoordinator (B) med byggeledelsen, hvordan proceduren er omkring ajourføring, særligt hvordan den nye udgave distribueres til de involverede aktører på byggepladsen.

Det aftales, hvem der opdaterer fx tidsplanen og byggepladstegninger, så der kun forekommer én opdateret udgave.

Det er vigtigt, at det opdaterede materiale er vedlagt plan for sikkerhed og sundhed og er dateret.

Ajourføring omfatter fx:

 • Projektering som foregår under udførelsen
 • Nye fællesområder.
 • Ændringer i afgrænsning af ansvar for sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder.
 • Ændringer i risici der udsætter andre for skadelige påvirkninger fra støv, støj m.v.
 • Ændret anvendelse af tekniske hjælpemidler fx brug af reklamer på store facadestilladser, hvilket kræver betydelig bedre fastgørelse.
 • Ændringer af tidsplan og byggepladstegninger

Afgrænsning

Det er vigtigt, at det til enhver tid fremgår af PSS, hvilke entreprenører, der har ansvar for et etablere, vedligeholde og fjerne sikkerhedsforanstaltninger i fællesområde.

Eksempler på arbejdsområder, hvor flere virksomheder udfører arbejde samtidigt kan fx være:
 • Arbejdsområder, der samtidig er adgangsvej for andre virksomheders ansatte eller brugere, herunder beboere eller leverandører
 • Færdsels- og adgangsveje
 • Skurbyen
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Gangbroer
 • Stilladser
 • Indhegning og skiltning
 • Orienteringsbelysning på fællesområder
 • Fremføring af forsyning - el og vand.

Tidsplan og byggepladstegninger

Under udførelsen er det almindelig praksis, at byggeledelsen ajourfører tidsplanen og byggepladstegninger, men det skal ske i et tæt samspil med arbejdsmiljøkoordinatoren, herunder også i forhold til særligt farligt arbejde.

Information om produkter fra entreprenører

Det er endvidere en fordel, at arbejdsmiljøkoordinator (B) sikrer sig en oversigt over samtlige mærkningspligtige produkter inkl. brugsanvisninger, der under udførelsen af de enkelte arbejdsprocesser anvendes af den enkelte arbejdsgiver. Dette vil især være nyttigt i tilfælde af ulykker, brand og andre særlige beredskabsforhold.

Læs mere:

 

Tags:

Kategoriseret i:

Siden er oprettet 1. oktober 2017

Siden er ændret 21. marts 2022